ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תסג

ב"ה, כ' אדר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ חו"ב עוסק

בצ"צ כו'

וכו' מוה"ר שלמה יוסף שי'

נדהמתי להודע מהאסון אשר קרה לכת"ר בפטירת זוגתו הרבנית ע"ה, תנצב"ה, המקום ינחם או בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ויה"ר מהשי"ת אשר לא ידע עוד מכל צער ועגמ"נ, ואך טוב וחסד' ישכון באהלו תמיד, מנוחת הלב ומנוחת המוח והצלחה בעבודתו, בתורה ובצ"צ וכו'.

בברכה.

נ"ב:

שמעתי חסידים מספרים: כאשר נפטרה הרבנית, זוגתו של אדמו"ר הצ"צ, הי' במרירות גדולה, כמה פעמים הביא בדבורו מאמר הזהר הק' (ח"ג ה, א) מלכא בלא מטרוניתא כו' וכיו"ב, עד שאחד מבניו א"ל: בעצמי שמעתי ממך מרז"ל (קדושין ל, ב) וראה חיים עם אשר זו תורה, ויענה הצ"צ: נחמתני בני נחמתני.

א'תסג

מוה"ר שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל א'שנד, ובהנסמן בהערות שם.