ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תסד

ב"ה, כ"ב אדר, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור

וכו'

מוהר"מ שי'

שלום וברכה!

א) מכתבו מיום ג' תצוה קבלתו במועדו...

ב) מוסג"פ מכתביי להתלמידים והתלמידות שהיו אצלי, ובטח ימסור להם באופן המתאים. ואולי כדאי שיהיו ג"כ איזו מלים בתוספות הסברה משלו, כדי לחזק התקשרותם להישיבה. ואפשר מהראוי שמסירת המכתבים כו'ו תהי' במעמד ההורים, או שידעו מזה עכ"פ, ואל בינתו אשען.

ג) מהראוי שיסביר למר... שארץ ישראל ועם ישראל אינם דומים לשאר הארצות והעמים, ובמילא אף החוקים שלהם שונים הם, ועלינו להשער ען תורת משה ולא להדמות און נאכטאנצן חוקי העמים, ואדרבה, והלכו גויים לאורך, וזהו אפילו בנוגע לחיי ישראל בחו"ל ובפרט כשמייסדים סדר חיים באה"ק ת"ו, הרי ראשית לכל צריך לסדרם שיהיו בהתאם לרוח התורה ונעוצים ביסודי' וכו' וכו'.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

א'תסד

מוהר"מ שי': מוה"ר משה שי' העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקסב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תסט.

להישיבה: אחי תמימים בניוהייוון.

* * *

אגרת מוצאי ש"ק כ"ה אדר, ראה סה"מ קונטרסים ע' ל. לעיל ח"ד אגרת תתקס.