ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תסה

ב"ה, כ"ו אדר, תשי"ב

ברוקלין.

העוסקים בצ"צ ובפרט בחינוך חב"ד

הרב מוה"ר חיים שאול שי' ברוק

מוה"ר יוסף שי' שמוטקין

מוה"ר יעקב יוסף שי' ראסקין שו"ב

מוהר"מ שי' ברוק

ומו"ה אורי בן שחר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מי"ג וכ"ח שבט, בם מודיעים אשר כבר קנו הצריף והמידו אותו, ומבקשים חוו"ד באיזה שם לקרוא להמוסד חינוך זה.

לדעתי הנה זה נוגע במקצת בתכנית הלימודים, כי אם יתקבלו שם תלמדיים גם מחוגים שאינם קרובים כ"כ לחב"ד, ובמילא אי אפשר יהי' להקפיד שתהי' התכנית בהתאם לישיבת תומכי תמימים, אז כדאי שתכנס ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, ואם ביכולתם לסדר התכנית שתהי' כמו שהוא בישיבת תו"ת, אזי יש להקרא בשם אחי מיים או תומכי תמימים, וזהו תלוי אם יהי' שם גם כתות הגבוהות יותר, ולכאורה סברא הראשונה שתכנס ברשת אהל"יי מתאמת יותר כיון שאז יש לקבל בתור תלמידים גם אלו שמתחלה לא יסכימו על תכנית לימוד חב"ד במילואו, ובאופן כזה ימשיכו אום לרוח ליובאוויטש לאט לאט, בכל אופן יש לסדר את הלימוד באופן כזה אשר בגמרם הלימודים בהמוסד שבראשון לציון יוכלו להכנס לאיזה מישיבותינו אשר באה"ק ת"ו, אם בלוד או בירושלים ת"ו.

ויה"ר מהשי"ת שתשרה שכינה במעשה ידיהם ותהי' עבודתם בהצלחה להעמיד תלמידים יראי שמים חסידים ולומדים.

בברכת הצלחה בעב"ק ולחה"פ כו"ש.