ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תסח

ב"ה, כ"ו אדר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

... ב) במענה על מכ' בענין הדפסת התניא, הנה יודע דעתי בזה זה מכבר, אשר אין להדפיס את התניא שלא ע"י פוטוגרפיא מהוצאות תו"ת שהוגה ע"י כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, ולמה לנו לכנוס בספיקות לקבל עלינו אחריות הגהה כיון שאפשר בלא"ה.

ג) בענין הדפסת הסידור תהלת ה', הנה מטובו להודיעני עוד פרטים בזה, היינו לאיזה סידור כוונתו, אם לזה שנדפס ברוסטוב או לתהלת ה' השלם, אם תהי' ההדפסה ע"י פוטוגרפיא או בסידור מחדש וכו' וכו'ו.

וכפי שהבנתי ממכתבו, הנה המדפיס מציע להדפיס זה ע"ח הוא, א"כ בטח יש לו תנאים מצדו ג"כ, אשר בודאי יעלה את זה על הכתב, ובכ"א צריך לדעת זאת מקודם בפרטיות.

בברכת חג פסח כשר ושמח, המח' לבשו"ט בהקדם.

א'תסח

מוה"ר עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתמז, ובהנסמן בהערות שם.

הדפסת התניא: ראה גם לקמן אגרת א'תצה.