ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תעא

ב"ה, כ"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו אדר, בו כותב ע"ד הנשואין שלו, אכפול בזה ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב שיהי' בבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה וכפי שהם מוארים ומוארים בתורת החסידות הוא המאור שבתורה.

בטח משתדל במרץ הראוי למצאו דירה מתאימה והשי"ת יצליחם בזה.

מ"ש שרוצה להציע שידוך לגיסתו תחי' לאחד מאברכי התמימים, הנה איני מבין צד הספק' שבזה, כי נכון הדבר.

אתענין לדעת אם זגותו תחי' משתתפת באיזה ענינים של עסקנו חרדית ובמה, וכן אם אפשר הדבר שהוא יקבע איזה לימוד עמדה ביחד (כמובן במקום שלבו חפץ) התועלת בזה מובנת ופשוטה, וכמסופר ג"כ בזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד הנגות כאלו שהביאו תועלת בגו"ר.

בברכת חג פסח כשר ושמח ופ"ש כל החבורה שיחיו,