ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תעב

ב"ה, כ"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ד' אליהם

יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם אודות הענין שדברתי זה מכבר, ומסרתי ג"כ ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרמ"ג שי', בענין הנחיצות להרחיב מוסדוות חינוך חב"ד ע"י הרשת דאהל"יי, וכן לצרף לזה ג"כ את מסודות החינוך הדתיים שע"י הפעילים ובאופן שכל הנ"ל לא יהי' חותם מפלגה על זה, ועורר אצלם חחש, שזה יתן מקום להממשלה להתחזק בטענתם שאין צרוך במפלגות כלל, ומשרד החינוך של הממשלה יעמוד בקישור ישר עם המוסד חינוך עצמו, אשר זה עלול להביא היזק, כמובן:

הנה לדעתי, בלא"ה מוכרח הדבר שלא יהי' כל מוסד ומוסד ענין בפ"ע, שעי"ז יוחלש כחו ביותר, הן כלפי פנים ובעיקר כלפי חוץ, והאריכות בזה אך למותר. ולכן כוונתי מתחלה היתה, שכל המוסדות חינוך שכינסו ברשת זו, יתאחדו כולם בתור זרם בלתי זרמי, ותהי' הנהלה כללית, שע"י הנהלה זו יתנהלו כל המו"מ ודו"ד הן עם משרד החינוך והן עם משרד מתאים אחר. וכיון שתקותי, אשר יצטרפו לזה ג"כ מוסדות החינוך של הפעילים ובמשך הזמן גם של הישוב הישן כו'ו, הרי יש לע"ע לקבוע הנהלה שבו יכנס ב"כ אחד מאגו"ח, א' מצעירי אגו"ח, א' מהרשת דאהל"יי, ולהציע להפעילים שגם הם יבחרו א' משלהם שיהי' בההנהלה, כמובן פרטים אלו הן רק בדרך הצעה אשר ניתן לשנות, ובפרט - הרחיב את ההנהלה כשיתחבר עוד מוסד לזרם בלתי זרמי זה. אבל מובן ופשוט, שבכדי שיתנהלו הענינים מבלי נטי' מכוונה, צ"ל בטח שאלו העומדים בראש ההנהלה ישמרו על הנקודה. וכשיתארגנו מוסדות החינוך באופן הנ"ל, הרי בטל החשש ואין מקום לטענה שמשרד החינוך של הממשלה יעמוד בקישור ישר עם מוסד החינוך (שזה אינו רצוי כלל וכלל) כיון שגם ארגון זה מתדבר עם משרד החינוך ע"י הנהלה כללית.

ב) כבר אמרתי כ"פ, שמכמה טעמים יש לקוות שמחוגים שונים יסייעו בידם להביא מהכח אל הפועל ארגון של מודות חינוך בלתי זרמים, וד"ל, ובלבד שהם מצדם ישתדלו בזה במרץ המתאים...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן

א'תעב

מוהרמ"ג: כנראה מוה"ר משה גורארי'.