ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תעג

ב"ה, כ"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר נפתלי

שי' הכהן

שלום וברכה!

מסרו לי שאלתו (או תמיהתו) במה ששמע ממר ראבינאוויטש שי' אשר בביקורו אצלי ואמר שנותן איזה סכום, אמרתי לו שאכניס את המעות לקופת צדקה מסויימה (הכנסת 9כל ותמה למה הי' זה לי לומר לו מה אעשה בהמעות.

והוא מובן ע"פ מרז"ל (חולין צ"ד ע"א) שאסרו כמה דברים מפני דמ[ט]עהו, ונזכר ג"כ בפוסקים כמסומן בעין משפט נר מצוה, וכיון שראיתי במר רבינוביץ שחושב אשר מעות אלו ילכו לתכלית אחרת, הנה מחוייב הייתי עפ"י דין להודיע שיכנסו לקופה של צדקה מסויימת.

אתענין לדעת אם כת"ר לוקח חלק בעסקנות צבורית בעירו ובפרט בעיני החינוך.

מוסג"פ דא"ח של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שזה עתה הו"ל.

בפ"ש הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר חיים יעקב גאס וברכת חג פסח כשר ושמח לכולכם.

א'תעג

מוה"ר נפתלי שי' הכהן: כהנא, גרינסבארא.