ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תעד

ב"ה, כ"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שלום שי'

שלום וברכה!

... והנני מביע בזה ברכתי ברכת חג פסח כשר ושמח ואשר השי"ת יזכהו לנטוע בהמושפעים שלו רוח יר"ש ודעת את האלקים שזהו תכלית ימות המשיח אשר כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדלם ובמילא על כאו"א מאתנו לעבוד בכיוון זה ביגיעת נפש ויגיעת בשר וכל הרוצה לטהר (שפירושו ג"כ לטהר אחרים) מסייעים בידו.

בברכת חה"פ.

א'תעד

מוה"ר שלום: שוסלשיך, באילי, צרפת.