ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תעה

ב"ה, כ"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אתענין לדעת אם לוקח חלק בחיים החרדים דעירו ובפרט בנוגע להחינוך אשר הוא ג"כ מענינא דיומא בימים שבין פורים לחג הפסח, אשר הגזירה דפורים נתבטלה עי"ז שמרדי הגדול בדורו הן בתורה והן ביראת שמים ובחכמה, למד בעצמו עם תשב"ר כמסופר בדברי רז"ל, ונקודה זו היא ג"כ בחגה"פ אשר התחלתו בסדר, הנה עושים כמה תחבולות להמשיך לב התינוקות ובפרט שלא יישנו (שינה בגשמיות וכ"ש מבחינת שינה רוחנית) ומתחיל הסדר בשאלת תינוקות, וכן הוא גם ביום ימי חגה"פ ענינים קרי"ס מספור ג"כ בשמו"ר, שהם היינו התינוקות שנולדו ונתגדלו במצרים הכירוהו תחלה (להקב"ה) אשר המורם מזה הוא, שגאולתן של ישראל הן בגשמיות והן ברוחניות תלוי' בחינוך דור הצעיר, ועל כאו"א משיראל אפילו שיהי' גדול כמרדכי שעליו ארז"ל במדרש אסתר רבה, שמרדכי בדורו כמשה בדורו, מחויב בעצמו לקחת חלק בחינוך זה.

והשי"ת יזכנו את כאו"א מאתנו להאיר את חלקו בעולם אשר עי"ז מקדימים ומביאים את הגאולה השלימה ואמיתית של כלל ישראל, וכמבואר בתניא פל"ז.

בברכת חג פסח כשר ושמח ובב' הנכונה.