ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תעו

ב"ה, ער"ח ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בקשר עם ימי חג הפסח הממשמשים ובאים, הנני בזה להביע איחולי לבבי שיחוגו את חג הפסח בכשרות ובשמחת זמן חירותנו האמיתי, חירות בגשמיות וחירות ברוחניות, אשר אי אפשר לאחת בלי השני', אשר לכן בדורנו זה דעקבתא דמשיחא, אשר כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנהו כבר עומד אחר כתלנו, הנה נחוצה ביותר שימת לב והשתדלות גדולה בחינוכו של הדור הצעיר, מתאים להתורה תורת אמת תורת חיים, אשר היא היא הנותנת חירות לאדם, וכמרזל (אבות פ"ו) אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ומודגש גודל ערך חינוך ביחוד בחג הפסח, אשר בראשיתו בטקס סדר של פסח, התחלתו הוא בשאלת תינוקות ועושים כמה מעשים שלא ישנו (הן בגשמיות ועאכו"כ ברוחניות) וכן גם בסיומא דפסח שהוא ענין קרי"ס ארז"ל (שמו"9ר שהעוללים ויונקים שנולדו במצרים הם הכירוהו (להקב"ה) תחלה.

בחתימה מעין הפתיחה ברכת חג פסח כשר ושמח.