ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפא

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... והנה זה מכבר כתבתי שאין מטבעי לבוא בדברי וסר ובפרט לאנשים הנמצאים בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה שבמילא אם רוצים ואם לא יאן עליהם שר כ"א הקב"ה בכבודו ובעצמו אבל בכ"ז ההכרח לא יגונה ועג"פ אבוא בקיצור, והדבר הוא:

אם ברצוננו או שלא ברצוננו, הנה אנחנו ממלאים מקומם של חסידי חב"ד בדורות שלפנינו ולפני פנינו עד הדור דיעה של חסידי כ"ק רבינו הזקן מיסד תורת חב"ד ודור אחר דור סללו בשבילנו את הדרך, ולא נשאר לנו אלא להשלים ה"פכים קטנים", ומאידך גיסא הנה עלינו ועל דורנו מוטלת החובה לסיים את הבירורים דעקבתא עקבתא דמשיחא ולהמשיך גילוי המשיח למטה מעשרה טפחים בעוה"ז הגשמי, ואפילו בהתבוננות שער קלה בענינים אלו, הרי צריך לאחוז חיל ורעדה, אשר כל ענינים הנוראים האמורים בדברי רז"ל בענינים דמשיח והגילוי שאז, ובפרט כפי המבואר בדא"ח, הנה כ"ז תלוי בעבודתינו אנו, ואחכ"ז שפילט מען זיך... יעדערער טראכט זיך וועגען זיינע ענינים...

מובן מעצמו הפנימיות של טענות כמו אלו, וכדי שלא לתת מקום לטעות בזה, הנה יש לתאר לעצמו, כשטוען חברו שכנגדו הטענות כאלו, איך הי' הוא מקבלם, ובמילא ע"פ פסק ד"ת כמים הפנים וכו' ויש מקום להשערה שגם אצל חבריהם מתקבלים מענותיהם באופן זה עצמו. ויש להאריך בזה כמה וכמה, ומי יאמר באם הי' ממציאים להם את הדובנער מגיד, בטח הי' ממציא ג"כ משל המתאים ואולי הי' מתקבל כו', אבל חבל על זמנם שלהם וזמני שלי על טענות שקו"ט ממין זה, והעיקר הוא אשר כל רגע בזמננו זה יקר הוא במאד וכל רגע אשר מבלים על פלפולים ומו"מ ביניהם ובין חבריהם ווער פאר וועמען האט ניט יוצא געווען ומי הם גדול בתורה ועבודה וגמ"ח, הנה איני יודע מי הוא שמרויח מכל השקו"ט הלזו.

ובנוגע על הפועל, יגשו אל העבודה בפ"מ, ואם אין ברירה אחרת הרי יחליטו בעצמם שהם הם הצודקים בכל המאה אחוז, אבל כיון שנתחנכו באורה של חסידות הרי חננם השי"ת בחוש של מס"נ בפו"מ כאו"א לטובת חבירו, ובמילא מעבירים הם על מדותיהם ועושים הכל לטובת רעיהם...

בבקשת סליחה על שאפשר פגעתי בכבודו של מיש הוא, אבל האמת נשאר אמת, הן אם נפגע עי"ז כבודו של מי שהוא או לא.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ויזכם השי"ת זיי זאלן דערפילן לא רק בהנפה"א כ"א גם בשכל האנושי אשר זיכם השי"ת להיות מהמסייעים ומשתתפים בעבודתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בבנין היכל חב"ד באה"ק ת"ו.

המחכה לבשו"ט ומשמחות.

א'תפא

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 458, בתאריך ג' אייר.