ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפב

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ע"ד שירותו בצבא ואשר עתה מנו אותו ועשוהו לקצין דתי על חטיבה שלמה הכוללת בתוכה כמה יחידות.

הנה בטח משתמש בכל תוקף השפעתו לשפר את מצב חיים הרוחניים בכל

המקצועות, וכבר נתבאר פה בהתועדות בארוכה, אשר א כ"א הי' צריך לפעול בכחות שלו, הרי אז יש לעשות חשבון מהכחות ובמילא מהתוקף שיש לו בזה, אבל בשעה שצריך הוא למלאות תפקיד הקשור בתורה ומצות, הרי אז פועל הוא בתור שלוחו של הקב"ה ובמילא אינו הולך בתוקף שלו עצמו, כ"א בהתוקף של מי שאמר והי' העולם ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובמילא שתי מסקנות מזה: א) שיש לו די תוקף, והב) שסו"ס יפעול את הענין, כי מי יאמר לו מה תעשה והוא בא בשליחותו של מקום.

מסיים במכתבו שהציעו ל נכבדות וכבר התראה עם מרת תחי', כהן, וההצעה מצאה חן בעיניו והחליטו לסדר קשורי תנאים, הנה יהי רצון מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת למזל טוב בגשמיות וברוחניות.

כיון שב"ג כהנת יוסיף שיעור בת"ת. ועד יום החתונה יקנה בקיאות במס' אחת ואם באפשרי גם בדינים הצריכים שבקצשו"ע.

בברכת מזל טוב.

נ"ב: ומה שכתוב במכתבו שכפי הנראה יקבעו זמן החתונה לאחר שנה, כיון שאז יוגמר זמן שירותו בצבא, וכן זמן לימוד ב"ג בבית יעקב, הנה לא נראה דיחוי זה בעיני, ואם אין מניעות מיוחדות כדאי הי' לחשוב ע"ד קביעות זמן החתונה בחדש כסלו הוא חדש הגאולה הבע"ל.