ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפג

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על הודעתה שהוחלט אצלה לבאו בקשורי תנאים עם האברך מר... הנני בזה להביע ברכתי שיה' בשעה טובה ומצולחת למזל טוב בשמיות וברוחניות.

ובטח מכרת היא היטב בהאחריות המוטלת על האשר היא עקרת הבית, וידוע מאמר רז"ל אשר ברכה נמשכת בבית בשביל האשה (יבמות סב, ב ומבואר בלקוטי תורה סוף פ' ברכה), ומובן אשר הדברים אמורים הן ברכה בגשמיות והן ברוחניות, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי בינה יתירה ניתנה באשה לסדר את הבית, על ידי הכנה המתאימה מקודם, לבנות ביתה בישראל ממולא בנר מצוה ותרה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות הורה תורת החסידות.

בברכת מזל טוב.