ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפד

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ועד כפר חב"ד ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ח ניסן, שמחתי לקרות בו אשר עלתה בידם ההשתדלות לפעול שישארו במקומם עתה, ובמילא יהיו כולם ביחד, ובטח, אף שאין כותבים עד"ז בפירוש, שיהי' הלהם כל הזכיות שהבטיחו להם בעת שהתיישבו בכפר חב"ד.

ב) כבר באה העת להשתדל להרבות מספר המתיישבים בהכפר, מבין שאר אנ"ש והקרובים לאנ"ש ברוח, הנמצאים באה"ק ת"ו, ובפרט מהצעירים הנשואים, וגם מבני הנוער, אשר מפני סיגות אינם שייכים ללמוד כל היום, בישיבת תומכי תימים, אבל אפשר לחייב אותם ולזכותם בלימוד איזה שעות ובחיים של סביבה חסידותית חב"דית כל היום כולו, לרבות הלילה. ובקשר עם הדוחק בדירות השורר באה"ק ת"ו יש לקוות שהברירה תהי' בידם לבחור עידית מבין אלו שירצו להתיישב בהכפר...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, ויזכם השי"ת זיי זאלן דערפילען לא רק בהנפה"א כ"א גם בשכל האנושי, אשר זיכם השי"ת להיות מהמסייעים ומשתתפים בעבודתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בבנין היכל חב"ד באה"ק ת"ו.

המחכה לבשו"ט ומשמחות.

א'תפד

שישארו במקומם עתה: ראה לעיל אגרת א'תסא.