ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפה

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שנתרחק מאנ"ש ומצטער ע"ז, הנה ידוע מרז"ל שהכל בידי שמים חוץ מיר"ש ובמילא אין זה תלוי אלא בידו להתקרב ויגעת ומצאת תאמין, אלא שצריך להיות כמבואר בתניא פרק מ"ב, כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ שחופר אחריו ביגיעה עצומה,

וכבר אמרתי כמה פעמים שידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שעתה הוא זמן תכוף קודם ביאת המשיח וכל רגע ורגע יקב במאד ואין לבלות הזמן על עננים של מ"ש וחיפוש אחרי טעמים ונמוקים מפני מה מצב באופן כזה ולא טוב יותר, כ"א צריך לנצל כל רגע ורגע לעבודה הן בעצמו והן בזולתו, ואז המילא רואים שאין כל יסוד להמרה שחורה, כי כשמחפשים את האמת מצליחים הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לזולתו, ובפרט שמובטחים אנו ע"פ הידוע הבטחת אדמו"ר הזקן (הובא במכתב כ"קמו"ח אדמו"ר זצוקללהה נבג"מ זי"ע בסוף ספר קיצורים לתנא סוף ע' קכ"ב) שבגלל המס"נ שלו, פסקו בב"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה ויר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו (של אדמוה"ז) והולכי בעקבותיו, על העליונה...

א'תפה

הבטחת: ראה לעיל אגרת א'שעז, ובהנסמן בהערות שם.