ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפו

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

רה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר

משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י אדר, בו מודיע אשר לבתו מרת חנה תחי' נולדה בת ונקראה שמה בישראל רבקה תחי'.

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ותגדלה ביחד עם בעלה שי' לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע אשר מנהגנו הוא לומר גם בלידת בת לתורה לחופה ולמעשים טובים, עפ"י מרז"ל (ברכות יז, א) נשים ב[מאי] זכיין, באקרויי כו' באתנויי' כו' ונטרין כו'.

בנועם קראתי במכתבו ע"ד הקביעות עתים לתורה אשר בביהכ"נ שלו בכלל ומהם חלק השיעורים בדא"ח, ולפלא קצת שאינו מזכיר מאומה ע"ד איזה שיעורים בדא"ח ולכה"פ תניא במשך ימי השבוע, וכידוע מארז"ל שלא יהי' ג' ימים בלא תורה הנה צריכה להיות הנהגה כזו לכה"פ גם בלימוד דא"ח, ואולי אין זה אלא השמטת הקולמוס ולומדים דא"ח גם בימות החול.

אף שאינו מזכיר מאומה עד"ז, אבל בטח עושים מזמן לזמן גם בתועדות בבית הכנסת, ופשיטא שעושים כזה בכל ש"ק מברכים החדש וכתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח צודק הוא בבקשתו ע"ד שילוח השיחות דש"ק מברכים וכיו"ב, אבל מה עלי לעשות עמוס אני עבודה עוד יותר ע"ז טרדותי הגוזלות את זמני וכו' וכו' ואחכ"ז משתדל הנינ כפי האפשרי, ומוסג"פ המאמר דיו"ד שבט וכן שיחת ה' חנוכה שהגהתי את ההעתקה בלה"ק זה לא כבר.

מוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר לחגה"פ הבע"ל וכדאי לפרסמו באופן המתאים, כי הוא ענין כללי הנוגע לא רק לחסידים או לאנ"ש כי אם לכל.

בברכת חג הפסח כשר ושמח והצלחה בעבודתו בקדש.

א'תפו

מוה"ר משה: אקסלרוד. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תעד.