ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפז

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו'

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

... ע"י ידידנו עוסק בצ"צ ובמלאכת שמים מוה"ר יוסף שי' פלייער קבלתי מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה אליו מי"ג טבת תש"י אשר בו כותב, וזלה"ק וימשיך נשיאותו בביהכ"נ שערי תפלה בני ראובן והשי"ת יצליחו וכו', והר"י שי' פלייער כותב שמסתפק הוא בפירוש הדבר, מהו ענין ההמשך, ורוצה לפרש שזהו לזמן ידוע ולא יותר, אבל אני איני רואה כל יסוד לפירוש זה, כיון שהדבר כתוב סתם, ולכן לדעתי אין צריך הוא להתערב בזה וימסור הדבר בידי שמים, היינו שאם יעמידו את הקאנדידאטור שלו גם לזמן הבע"ל, לא יתערב בזה כלל וכלל ויסכים על העמדתו, ובטח יהי' הכל בהצלחה לטוב לפניו ולהבית הכנסת, ופשוט שכאשר יבחרוהו בשעה טובה ומוצלחת לנשיא ביהכ"נ אפשר כדאי להשתדל לגור בסביבת ביהכ"נ כדי למעט בטרחא שאינה נצרכת, ותמורת זה להשקיע הכחות בדבר המועיל לרבים ולפרט.

ולקראת חג הפסח הבע"ל אשר רבה ההכנה בכל בית ישראל, וכללותה בשתים להוציא הדברים האסורים בפסח ולהכניס הענינים הצריכים לפסח, הנה יזכנו השי"ת את כאו"א מאתנו שיהי' כ"ז ג"כ ברוחניות, להוציא את הדברים האסורים לכל בן ובת ישראל מרשותו עד שבל יראה ובל ימצא, היינו שבסתר ג"כ לא יהי' ולהכניס לרשותנו את כל הדברים הנצרכים כדי לעבוד את ה' מתוך חירות אמיתית וכמרז"ל אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

נ"ב: כבקשתו מוסג"פ חזרה מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר.

א'תפז

חלקה נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 292, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל א'רלט, ובהנסמן בהערות שם.