ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפח

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ובמלאכת

שמים

מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ו אדר, וכתבתי היום להוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה שי' הכהן שייעוויטש הפירוש לפי דעתי בנוסח מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר איני רואה בו כל הגבלה לענין זמן נשיאותו.

בזה באתי לעוררו ע"ד תוכן מכתבו אלי - שבטח זוכר הוא - בחסרון הגדול בענין עסקנות בשדה חב"ד בשיקאגא וסיבת הדבר לפי מה שמשער הוא, ובסיום מכתבו שנחוץ הדבר וא"א בלא"ה להחיות את כל הענינים במחנה חב"ד בעירם.

והנה עתה כאשר נודעתי ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי' העכט, שאגוד בתי כנסיות חב"ד ליובאוויטש, נגש לעבודה בפועל, תקותי חזקה שכבודו ישקיע בזה את הכחות והמרץ אשר חננו השי"ת להגדיל העבודה ולהאדירה ככל האפשרי, ואם כי בלא"ה בטח הי' עוסק בזה, הרי אחרי שכתב אלי בתוכן הנ"ל כאמור לעיל לא נצרכה אלא להעדפה שיוסיף אומץ בהנ"ל עוד יותר משהי' עושה ע"ד הרגיל, וידוע הבטחת אדמו"ר הזקן (הובא במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בסוף ס' קיצורים לתניא ע' קכ"ב) [ש]בגלל המס"נ [שלו], פסקו בב"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה ויראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו (של אדמוה"ז) והולכי בעקבותיו, על העליונה.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הפסח הבע"ל.

בברכת חג הפסח כשר ושמח ובריאות הנכונה.

א'תפח

מוה"ר יוסף: פלייער. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תכח, ובהנסמן בהערות שם.