ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפט

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' ויקרא, בו מודיע על דבר מצב הדברים שבין אחותו וגיסו שיחיו והסכסוך שביניהם:

הנה זה מכבר לא ישר בעיני כלל מה שמתערבים בין איש לאשתו, אשר אפילו הקרובים ביותר וכמו אח ואחות ואב ואם אין כדאי לעשות כזה, וידוע עד כמה האריכו חז"ל בע[נ]ין גודל השלום בין אשה לאיש בעלה, עד שאמר הקב"ה, ימחה שמי על המים בכדי לעשות שלום בין איש לאשתו, וכשמתערב אדם מן הצד אשר בטח יש לו שתי נפשות הן נפש האלקית והן נפש הבהמית, הנה על פי רוב אין זה מסייע להחזיק את השלום.

אין רצוני להאריך בזה באשר איני יודע אם יועילו דבריי, ואם יועילו הרי כדאי ומספיק גם השורות דלעיל.

ובנוגע לשאלתו על דבר הסכסוך הנ"ל, הנה יש דין בישראל, וצריכים הם לברר הדין אצל רבני אנ"ש, והשי"ת יברך את עמו בשלום.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.