ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תצ

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

וכו'

מוה"ר יוחנן שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם הגיעו לידי התרומות הראשונות מקופת מעות חטים אשר גבייתם נמסרה לידו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וידוע אשר צדיק ובפרט נשיא בישראל כאשר מוסר לאיש הישראלי איזה שליחות הנה ביחד עם השליחות נותן לו ג"כ כחות הדרושים למלאות השליחות באופן היותר טוב הן לגבי השליחות והן לגבי השליח, ומובן מזה אשר עי"ז מתוסף להשליח בריאות ברוחניות ובד"מ גם בריאות בגשמיות.

וכיהודא ועוד לקרא הנני בזה לצרף גם ברכתי שביחד עם כל ב"ב שיחיו מתוך בריאות הנכונה יחוגו את חג הפסח הבע"ל בכשרות ובשמחה ובאריכות ימים ושנים טובות יקבלו הוא וזוגתו שיחיו רוב נחת אידישן נחת חסידישן נחת מכל יו"ח שיחיו, ושנים רבות יעמוד על מש[מ]רתו בקדש הן בתור שו"ב והן בתור גבאי באותן הענינים שמינהו עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר.

בברכת כל טוב וחגיגת ימי הפסח בכשרות ובשמחה.

א'תצ

מוה"ר יוחנן: גורדון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקפ. א'כב.