ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תצב

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר ממוצש"ק, בו מודיע אשר יש אצלו הצעה אודות משרת רב ושו"ב בעיר... ושואל חוו"ד,

א) אם יקבל המשרה:

אם לפי הידיעות שקיבל זוהי קהלה אורטודוכסית, כדאי להתענין בזה ולקבלה.

ב) אם ידבר תנאים אודות העזרת נשים:

הנה כפי שמתאר במכתבו, אין זה שאלה הנוגעת לפועל כיון שיש אצלם עזרת נשים, ובמילא בטח יוכל לסדר את זה במשך הזמן מבלי להגדיל את הדבר ולהעמידו בתור שאלה שאפשר לפותרה בשני אופנים, כ"א ענין הפשוט בתכלית שהנשים מתפללות בעזרת נשים והאנשים בעזרת אנשים.

ג) כיון שלובש לבוש ארוך בכל ש"ק ומסתפק אם יעשה זה גם בש"ק שיבוא אליהם:

הנה כפי הידוע לי מקהלות ואפי' שאינם חרדים, ישנם רבנים לובשים לבוש ארוך בש"ק ויו"ט, בחתונה וכיו"ב, ולכן איני רואה בזה חשש שלבישת הקאפאטע תוכל להחליש את ענינו שם, וכיון שקשור זה ג"כ בשאלת דהיתר נדר וכו' הנה לדעתי אין צורך בדבר כלל, ואדרבה יש לחשוב שיתמהו כשיראו רב בעל זקן ולבוש פידזיאק בש"ק ויו"ט ובשעת הנאום קודם הזכרת נשמות.

והשי"ת יעזור לו בהסתדרות המתאימה לפניו בגו"ר בקרוב ממש ויחוג את חג המצות בכשרות ובשמחה.

בברכה.