ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תצג

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בהזדמנות זו ובאשר ימי חג הפסח ממשמשים ובאים, הנה ארשה לעצמי לבוא בשורותיי דלהלן.

מובן בנקל לכל המתבונן במאורעות דשנים האחרונות, אשר אין לבארם בחוקי ההיסטורי', כי מהלך המאורעות הי' באופן אחר לגמרי ממה שאפשר הי' לשער ע"י חוקים הנ"ל, וביחוד [נראה זה] בעליל [ב]המאורעות שנתרחשו באה"ק ת"ו בזמן זה.

אחת המסקנות מהתבוננות זו היא, אשר לפעמים קרובות ביותר הרוח והצורה מושלים וגוברים על הגשם והחומר, עד כדי כך שהנצחון אפילו בענינים גשמיים ראינו בזמן האחרון שהי' דוקא לאותו הצד שהי' חלוש בגשמיות, אלא שכחו הי' במצב הרוחני שלו, כיון שזהו בחיי הכלל, יש מזה ללמד ג"כ על הפרט, ובפרט בנוגע לפרטי עם ישראל שארחי השמדות הנוראות שהי' בשנים האחרונות, הנה כל אחד ואחת מאתנו שארית הפליטה גדלה אחריותו ביותר לגבי הכלל מאשר הי' עד עתה, ובפרט אם נמצאים במצב כזה שהנהגת [איש] פרטי זה משמשת דוגמא שילמדו ממנו בסביבתו, אשר אז האחריות שלו גדולה ביותר, כיון שא[חר]יו יהיו נגררים כמה וכמה פרטים.

מובן אשר לא לדרשא קאתינא, וכוונתי בכתבי זה אשר עד כמה שנודע לי אודותיו, ובפרט בהודעי שלמד איזה זמן בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, הנה בטוח הדבר אשר אי אפשר שילך זה לאבוד ח"ו, ובמכל שכן מחומר הגשמי אשר חוק הוא בטבע שאינו הולך לאבוד, אלא אך ורק משנה צורת החומר או שנהפך מחומר לענערגיע, אבל בכל אופן אינו הולך לאבוד כלל וכלל אפילו מקצת ממנו, ואם כן הוא בחומר, על אחת כמה וכמה שכן הוא בענינים רוחנים שאינם תחת מקרי החומר, וכיון שזיכהו השי"ת ודר הוא באה"ק ת"ו אשר כלשון הכתוב היא ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, ומצבו הוא שיש לו עמדה בצבור, המשמשת דוגמא לחוג ידוע של אנשים, הרי בטח גם בהתבוננות קלה ירגיש בהאחריות הגדולה המוטלת על שכמו, הן האחריות לגבי עשיריות הדורות של אבותיו ואבות אבותיו אשר בטח כל אחד ואחד מהם נתן ותרם [מ]חייו בשלשלת הזהב של דברי ימי ישראל בעלותם בדרך העולה בית אל, האחריות כלפי מייסדי ומנהלי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אשר השקיעו בכל אחד ואחד מתלמידי הישיבה מיטב ארצם ושימת לבבם ונפשם, והאחריות כלפי עצמו וכל בני ביתו, זאת אומרת כלפי הנפש האלקית הנמצאת בכל אחד ואחת מבני ישראל ושואפת וצמאה לנצל את כחותי' בחיי היום יומי ובענינים של פועל, וכידוע אשר זהו מתכונת איש הישראלי וכח הישראלי הסיסמא היא "עשי' לעילא".

ובהתבוננותו באחריות זו, הרי תקותי חזקה וכמרז"ל זרוק חוטרא אאווירא אעיקרי' קאי, אשר גם הוא וביתו הנה סוף סוף ובעתיד הקרוב אי"ה ישמשו סמל ודוגמא לבית יהודי חסידי, ולא רק בדיעות אלא גם במעשים בפועל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכת בריאות הנכונה וחג הפסח כשר ושמח לו ולכל בני ביתו שיחיו.

א'תצג

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 344.