ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תצד

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

א) מכתבי מכ"ח אדר, בטח נתקבל, ואחכה למענה עליו.

ב) באחדים ממכתביי לפנים כתבתי ע"ד הקארדינייטעד קומיטה אשר כאן, ואשר הסוכנות הבטיחה לתת בשביל בתים לנוער העולה מתימן, מרוקו וכיו"ב לעת עתה סכום של מאה אלף ואחרי רוב הדיחויים מיום ליום ומחדש לחדש, הנה באסיפה שהיתה אתמול בין ב"כ קומיטה הנ"ל עם מר נחום גולדמן ועוזריו הודיעו הדברים באופן רשמי, אשר כבר התחילו לחלק את הסכום הנ"ל, ואשר ההחלטה בזה הוא בידי מר קול מהסוכנות, ואשר כבר נתנו 10 אלפים לסג'רה - כמדומה לי שזהו מושב המתיחס להמזרחי -. ביחד עם זה קבלתי ג"כ המברק של מר געלמאן בהנוגע להבנין בלוד, ופניתי כאן עוד הפעם בדרישה בתוקף שמהסכום מאה אלף הנ"ל יתנו לחב"ד ובפרט להבנין בלוד, שיש להקציבו בשביל התלמידים מארצות הנ"ל, אבל מובן שכיון שההחלטה היא בידי מר קול, והסכום הכללי יהי' עליו כמה וכמה תובעים וקופצים, הנה יש להם להשתדל בכל האופנים, שיתנו להם את המקסימום האפשרי בשביל הבנין בלוד, וכן גם בשביל הבנין בכפר חב"ד-ספריא שהתחילו בשיפורו, ואין בידם כל האמצעים הנצרכים לזה. קרוב הדבר שיהי' תנאי מצדם שישתמשו בהבנין דוקא בשביל הנוער הנ"ל, ובטח יוכלו לסדר הדברים באופן המתאים. יש לקוות שבמשך הזמן יהיו עוד סכומים לבד המאה אלף הנ"ל, אבל אין לקבוע המועד לזה ובמילא אין לסמוך ע"ז ולכן הזריזות והמרץ בזה נחוצים ביותר. אפשר אשלח מברק עד"ז היום, אבל תיאור המצב יותר בפרטיות, הנני בא ג"כ במכתבי זה.

ג) כפי הבטחת מר גולדמן וכו' הנה החמרי בנין שלתכלית זה הוקצב חלק גדול מהסכומים הנ"ל צריכים הם לקבל במחיר היותר זול האפשרי מתאים לפי הסדרים והשער של המטבע שנקבעה עתה באה"ק ת"ו.

ד) חבל על שאינם מודיעים בעתם ובזמנם ידיעות מפורטות בכל השייך לענינים אלו, מבלי שאצטרך לקבל הידיעות מן הצד, ואפשר שג"כ באיחור זמן, כיון שלא בכל פעם הידיעות מתקבלים מרעים ואוהבים נאמנים דליובאוויטש, ולפעמים מודיעים רק מפני שאין להם ברירה אחרת וד"ל...

בברכת חג הפסח כשר ושמח והצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן