ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תצה

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר פנחס שי'

שלום וברכה!

... ג) במה שמעורר בענין הדפסת התניא, הנה כבר כתבתי כ"פ ובנוגע לכמה ענינים, שהדברים שהנני כותב זהו בדרך הצעה וביאור דעתי, ובמילא הברירה בידם אם לקבל או לדחות, אבל דעתי הוא שאין להדפיס התניא מחדש כ"א בדרך פוטו מהדפוס שהוגה ע"י כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, היא הוצאת תומכי תמימים ליובאוויטש תר"ס.

ד) מ"ש במכ' ששמע סיפור שאדמו"ר הזקן דקדק בתניא שלו אפילו וא"ו מיותר, ואינו יודע לאיזה וא"ו הכוונה. הנה כפי שמשמע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר מכ"ח תמוז תרצ"ב, זהו שייכות לתיבת "ועיקרה ושרשה" בפרק מ"א בתחלתו, שהי' יכול לכתוב ראשית העבודה עיקרה, וכתב ועיקרה.

ה) מה שמעיר במכ' שגם בתניא הנדפס בתר"ס, יש מקום להגיה, ומציין לאגה"ק פל"א, הנה בכמה מקומות הוצאה הנ"ל צריכה תיקון, וישנם רשימת כמה תיקונים מכתב הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מזקני אנ"ש וכו' ר' אשר שו"ב מניקאלאייעוו, ובל"נ בהוצאה החדשה של התניא יודפס ג"כ לוח תיקונים אליו בסוף הספר, כי לא מלאני לבי לתקן בפנים, שלא לשנות מהוצאה הנ"ל.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

א'תצה

מו"ה פנחס: אלטהויז.

דעתי... מחדש: ראה גם לעיל אגרת א'תסח.