ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תצט

ב"ה, ט' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח בנשק"ע ענף עץ אבות מנהל

עדתו

במישרים בר אורין ובר אבהן שלשלת

היוחסין כו' וכו'

מוהר"ר ישראל שליט"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי יקרת אגרתו מראש ומקדם וגם אגרת השנית הזאת משלהי אדר, וכנראה אשר מענה אל אגרתו הראשונה לא קבל ומצטער אני על זה, ואבוא בזה בהצעת חוו"ד בשאלתו שאלת חכם חצי תשובה וחכם ומנהיג בישראל עוד יותר מזה ותוכן שאלת כהדר"ג אשר כיון שרצונו לישב על התורה והעבודה לכן העתיק אהלו לאה"ק ת"ו, ויש סברא אשר אולי יסע לארצות הברית:

והנה לדעתי, והוא בהקדים דרז"ל עה"פ שום תשים עליך מלך, שילפינן מזה גם שאר שררות שבישראל, ובפרט מדברנא דכמה וכמה קהלות הקדש שנוסף ע"ז דבכלל מאן מלכא רבנן הרי יש לו גם הכח לפעול בכלל ובפרט בהקהלות דאחינו הספרדים שיש להם הורמנא ורשות לדון גם בדיני ממונות וכו' וכו', וידוע מאמר השי"ת ליהושע בן נון שהוא הי' ממלא מקומו של משה רבינו שהי' בישורון מלך, בני יוצאים למלחמה ואתה וכו', אשר מובן מזה שמשלימות ענין המלך הוא שיהי' ביחד עם עמו ובפרט בעת מלחמה,

וכיון שזיכה השי"ת את כהדר"ג להיות איש כללי ומנהיג בישראל אשר מאות ואלפים נשמעים לקולו, הנה בטוח הדבר שניתנו לו ג"כ הכחות להביא את זה בפועל בחיי היום יומי של כל המושפעים ונשמעים לקולו בהמחדו"מ שלהם, וכיון שכל פרט ובפרט ענין כללי הוא בהשגחה פרטית ובכוונה עליונה בעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, הרי זהו ג"כ הדרך בה יתעלה איש הכללי למדריגת השלימות שאלי' שואפת נשמתו החצובה מתחת כסא הכבוד ואשר שרשה היא למעלה מעלה עד אין קץ, כי נשמות ישראל עלו במחשבה, והדיוק בזה עלו - שגם במחשבה גופא הם בתכלית העילוי שאפשר להיות במחשבה מחשבתו של הקב"ה ולמע' בקדש כי נפשות ישראל מושרשים בעצמות ומהות א"ס ב"ה.

מובן מכל הנ"ל אשר בהיות כהדר"ג שליט"א בסמיכות למקומות בהם נמצאים מאחינו הספרדים שליט"א הצמאים לדבר ה' ומשתוקקים לקבל הוראות בעבודת השי"ת וקבלת עומ"ש ועול תורה ומצוה הנה זהו תפקידו חובתו וזכותו לעשות בזה מדי יום ביומו, ואשר עי"ז יומשך מלמעלה מן הזמן דבר יום ביומו ובהצלחה שלמעלה מהטבע בטבע.

ולהעיר אשר ספי' המלכות שממנה כל מינויי השררות בישראל, הנה אמרו בזהר, דאף דלית לה מגרמה כלום, ונהורא תתאה קרי תדיר לנהורא עילאה, ונקודת חיריק היא למטה מכל האותיות - הנה זרקא סגולתא שהיתה לראש פינה נקודת חולם ולמעלה מעלה עד אין קץ וכמבואר באריכות בספרי קבלה דאף דספירת המלכות מקבלת מכל הספירות הנה אריך אנפין יש בו ט' נקודות, כי המל' שרשה ברדל"א, רישא דלא אתידע אשר שם חביון עוז העצמות, ועומק תחת נעוץ בעומק רום והנשמה המושרשת בעצמות ומהות א"ס ב"ה ירדה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא להתלבש בגוף ונה"ב, הנה ירידה זו היא צורך עלי' והיינו עלי' עוד במדריגה גדולה יותר מ[ז]ה שהיתה קודם הירידה היינו לאשתאבא בגופא דמלכא מלכו של עולם, וההכנה לזה הוא במילוי תפקידו של כאו"א בעלמא דין למלאות רצון העליון וחפץ הקב"ה.

ומורגל הלשון בתורת החסידות אשר מצד הביטול לבעל הרצון הנה אין לו נפ"מ מה מצוה אותו בעל הרצון, אם הנחת תפילין שזהו המשכת מוחין עליונים ומוחין דגדלות או חטיבת עצים ושאיבת מים מדריגות היותר פחותות בהקומה שלימה דעם ישראל המתחלת בראשיכם שבטיכם ומסתיימת בחוטב ושואב מימיך, כי מצד קב"ע ומצד המסירה ונתינה שלו לבעל הרצון וכמרז"ל אין תשוקתם אלא לאביהם שבשמים, במילא אין לו נפ"מ באיזה אופן יתקלס שם עילאה.

המורם מכל הנ"ל אשר לפ"ד, כיון שנמצא כהדר"ג שליט"א באה"ק ת"ו בה נמצאים עתה עשיריות אלפים של אחינו הספרדים שליט"א ומצד ריבוי הנסיונות העלמות והסתרים זקוקים הם להוראות תכופות בדרכם הקשה בגשמיות וברוחניות, הנה זכות עצום וגדול נפל בחלקו של כהדר"ג שליט"א אשר הוא ישתמש בהכשרונות והסגולות אשר חננו השי"ת ובהאוצרות מלכים אשר נמסרו לו מאבותיו הקדושים דור אחר דור לצאת במלחמה נגד היצר קליפות וס"א בראש צבאות אנשי קהלות הקדש המושפעים ונשמעים לרצונו ללחום מלחמת ד' ולפרסם אלקותו ית' בכל סביבתם אשר אין עוד מלבדו כפשוטו ממש, שהכל הוא אלקות,

וביחוד ובפרט שהיא חובת השעה לכבוש ביד חזקה את כל הדור הצעיר אשר כל הבנים והבנות אחד חכם ואחד רשע אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול ובסדר ההשתל' - אבי"ע, שנגלה הקב"ה מעולם האצי' לעולם הבריאה, היצירה והעשי' כולם יחד בשוה יספרו ביציאת מצרים סיפור כל' הזהר השמים מספרים מנוצצים ומזהירים לצאת מגלות מצרים דלעומת זה ולצאת ג"כ אפי' ממצרים דקדושה מיצר הגרון אשר שם אפשר ליניקת פרעה ושלשת שרי פרעה כמבואר בארוכה בלקו"ת מהאריז"ל ולהביאם לארץ טובה ורחבה כמבואר שם הענין,

ובפרט שנמצא הוא בארץ טובה ורחבה ג"כ אלא שצריך לגלות בפועל אשר ארצנו זו היא ארץ הקדושה ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה עד אחרית שנה בזמן הגלות ג"כ, ואין הדבר תלוי אלא בנו להאיר את חשכת הגלות חשך כפול ומכופל (כפול - שנים, ומכופל עוד שנים כנגד ג' קליפות וקליפת נוגה, ירדן שנוטל מזה מצד הקדושה ונותן לזה לצד לעו"ז) ולהאירו באור עצמות ומהות א"ס ב"ה וקיום היעוד דלילה כיום יאיר, מתאים ליציאת מצרים שאז הי' ויאר את הלילה שהלילה עצמו האיר וכימי צאתך מאמ"צ אראנו נפלאות.

בברכת חג הפסח כשר ושמח שיחוג אותו בשמחה יחד עם כל ב"ב שליט"א וכל המושפעים שלו, המצפה לגילוי אור תורה וטל תורה ביראת שמים להמשיכם בעוה"ז הגשמי והחומרי לעשות אותו דירה לו ית' במהרה בימינו ובחסד וברחמים.

בכבוד הוקרה והערצה.

א'תצט

נדפסה ב"נשיאי חב"ד ובני דורם" ע' 150. חלקה אף בלקו"ש ח"ט ע' 321.

מוהר"ר ישראל: אבוחצירא. אגרת נוספת אליו - לעיל א'שע.