ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תק

ב"ה, ט' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הבע"ל הנני בזה לברכו ואת ב"ב שיחיו בברכת חג הפסח כשר ושמח בכל הפרטים,

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוג' שיחיו.

מ. שניאורסאהן

נ"ב: מכתביו בנועם קבלתי, ות"ח ת"ח על כתבו המפורט לפ"ע, ובטח נתקבלו במשך זמן זה ג"כ מכתביי ומברק השלוח ע"ש הנהלת אגו"ח ואחכה לבשו"ט בזה.

מוסג"פ העתק מכתבי שכתבתי להרה"צ וכו' מוה"ר ישרראל אביחצירא שליט"א (לוד) ובאם לא לטרחה יחשב, הנה בקשתי, שכת"ר יצרף אליו עוד אחד או שנים ויבקרו את הנ"ל בביתו, ויאמרו לו שע"פ בקשתי עושים זאת להבעת כבוד.

... ישה לקוות לתועלת מהנ"ל בשנים (א) באפריקה הצפונית הנה יש לו השפעה על קהלת הספרדים אשר שם, ובטח ישנה להשפע זו גם על הספרים הנמצאים עתה באה"ק ת"ו, ב) בודאי עומד הנ"ל גם עתה בקשור עם אפריקה הצפונית, ובנו הוא המ"מ שם, ובמילא אפשר לקוות לתועלת בקשר עם התפתחות עבודת רשת אהל"יי אשר באפריקה הצפונית, ות"ח מראש על טרחתו בזה.

א'תק

מוה"ר אליעזר: קרסיק, אגרות נוספות אליו - לעיל א'שנח, ובהנסמן בהערות שם.