ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקב

ב"ה, ט' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הת' מר ישראל ארי' שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו עם שני הפ"נ שבו, שאקראם - בל"נ - על הציו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמענה על שאלתו בענין הסדרים בלימוד שלו, הנה יתייעץ בזה עם המשפיע שלו בדא"ח בעיני לימוד דא"ח ועם הר"מ בנגלה דלימודי הנגלה ואם יהי' אצלם ספק בזה אזי הם יכתבו מצדם אלי, כי בכלל הי' הסדר מאז ומקדם אשר בעינים כאלו צריכה להיות משמעת המתאמת, ובמילא לכל לראש צריך לפנות להמשפיע שלו לדעת חוו"ד.

בשיעורי חת"ת - בלילה אפשר להשלים שי[עור] יום שלפניו כן הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר.

בברכת חג הפסח כשר ושמח ולהצלחה בלימוד התורה ביראת שמים.

א'תקב

ישראל ארי': דברוסקין.

להשלים: ראה בזה לעיל ח"ד אגרת א'י. תשובות ובאורים (יגדיל תורה) ע' 57.