ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקה

ב"ה, ט' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו פ"נ וכשאהי' - בל"נ - ימי אלו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו, ובודאי יעורר ר"ר על כאו"א מהנזכרים בהפ"נ שלו להמצטרך להם בשמיות וברוחניות, ויזכה השי"ת את כת"ר שי' לבשר בשו"ט בעניניו הפרטים ובענינים הכללים, כמובן אשר אצל איש כללי הנה גם עניניו הפרטים שונים המה ומעולים מענינם פרטים של איש פרטי, ויש מצוא הרבה דוגמאות לזה בתורה.

ובסנה' (יח, ב) אימא כל דבריו, קמ"ל קרא דבר גדול ממש.

ולקראת חג הפסח הבע"ל הממשמש ובא, הנני בזה להבעי איחולי שיחוג כת"ר עם כל ב"ב שיחיו את החג הבע"ל בכשרות ובשמחה וימשיכו זה מר"ה זה על כל השנה כולה.

בכבוד וברכה.

נ"ב: מוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר עם חה"פ אשר תקותי שיענין את כת"ר שי'.

א'תקה

מוה"ר ניסן: טלושקין. אגרות נוספות אליו - לעיל א'רלו, ובהנסמן בהערות שם.