ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקו

ב"ה, ט' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו בו מפרט באריכות את סדר השתל' בנוגע לבנין המקואות במקומות החדשים אשר עדיין עומד באמצע השקו"ט בזה אבל יש סיכויים שהצליח בעינו, וכדי להחיש את הדבר הנה אמר אשר באם יוצרך ישתתף בהלואה כדי להספיק אתה הוצאה היתירה על בנין המקוה מתאים להוראת נשיאינו הק'.

נעים לקרות שהענינים מתפתחים בכיוון זה, ויה"ר מהשי"ת אשר יסתיים הדבר מתאים לרצון נשיאינו הק', ואם יוצרך להלואה הרי גם אני משתתף בזה מהקופות אשר תחת ידי בסכום של חמשים לירה אשר יוכל לשלמו בעוד כחצי שנה, אף שבכלל תקותי שמחוסר אמצעים לא תהי' מניעה לגוף הדבר.

את הפ"נ שבמכ' אקרא - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר על כאו"א מהנזכרים בהפ"נ להמצטרך להם.

א'תקו

מוה"ר דוד שי': חנזין.