ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקח

... בשיחת אחרון של פסח המודפסת בסוף קונטרס זה מכריז כ"ק מו"ח אדמו"ר, על דבר ההכרחיות לטהרת את האויר, על ידי אותיות התורה, כי באויר תלוי' בריאותו של האדם. באויר של תורה מצות - החייים בריאים הם, באויר של כפירה, ר"ל - ישנה סכנה 1 של חולי המתדבק מכמה סוגים. עכ"ל.

אם באיש הבריא כך, על אחת כמה וכמה באיש החלוש. וגדולה הסכנה עוד יותר בחולה אף אם רק בחולי קל, ומכל שכן בחולי שיש בו סכנה.

ארז"ל 8 חולי זה יצר הרע, אשר רק לעתיד לבוא 3 הקב"ה שוחטו, והוא המקור לחולה שיש בו סכנה - תאות איסרו ולחולה שאין בו סכנה - תאות היתר 4.

ומזכיר ומעורר ביחוד עד"ז - ענין יציאת מצרים, אכילתמצה ואיסור חמץ בפסח, אשר ברח העם, כי הרע שבנפשות ישראל עדיין הי' בתקפו בחלל השמאלי 5 (כי לא פסקה זוהמתן עד מתן תורה ובחטא העגל חזרה 69 ודמי ישראל אז, לבר יחידאי דמלכא דחלש, דאמרו ייכול מיכלא דאסוותא ולא ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתא 7.

ובמילא גם הכרח נחיצות טהרת האויר נזכר ומתעוררים עלזה בתוקף, הרה על ידי מחשבה ודבור באותיות החומש, תהלים משניות ותניא - כמבואר בארוכה בהשיחה.

ועל ידי כל זה מקרבין ג"כ קץ הגאולה, דאז חמץ לא יכיל לשלטאה ולנזקא לון לישראל, ויותר מזה - יצה"ר הנקרא חמץ נשרף בכח הארת המל' 7 ואז יקויים היעוד: לא 8 בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם הוי' - במהרה בימינו ממש.

מנחם שניאורסאהן

י"א, ניסן, ה'תשי"ב, ברוקלין, נ.י.

א'תקח

נדפסה בסה"מ קונטרסים ח"ג ע' נ. לקו"ש חי"ב ע' 156.

דרך מצותיך ח"ב: נדפס גם באוה"ת תשא ע' ב'י ואילך.

1) להעיר מרמב"ם הל' דעות רפ"ו.

2) ויקרא רבה פט"ז, ח. וראה סידור שמו"ע דחול ד"ה מי כמוך. ד"ה ויחל משה להצ"צ (נדפס בס' דרך מצותיך ח"ב). קונטרס עץ החיים פ"ג.

3) סוכה נב, א. וצדיקים שאין להם יצה"ר - מועטים הם, וכמו שנתבאר בתניא פ"א וי"ד.

4) יעויין המשך וככה - תרל"ז פס"ג.

5) תניא פל"א.

6) כן הוא בזהר ח"א נב, ב. קכו, ב. ועוד. ומה דמשמע בשבת (קמו, א) ובע"ז (כב, ב) דלא חזרה וכן הוא בזח"ג (יד, ב) - מבואר בניצוצי אורות שם דלא כל הזוהמא חזרה. ועיין ג"כ חדא"ג מהרש"א יבמות קג, ב. תורה אור משפטים רד"ה ויראו גו' לבנת הספיר.

ואכמ"ל.

7) זהר ח"ב קפג, ב ובמקדש מלך שם.

8) ראה של"ה מס' פסחים דרוש שלישי. וככה הנ"ל בתחילתו.