ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקיא

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בו מודיע ע"ד מר... וב"ב שיחיו שיש לו מיחושים שונים וגם זוגתו אינה בקו הבריאות ומבקש ברכה עבורם.

הנה צריך להסביר להם אשר ממה"מ הקב" הוא הבעה"ב היחידי בעולם ומלואו והוא עצמו ית' הטוב החסד והרחמים ואנו אין לנו אלא להכין כלים מתאימים כדי להמשיך ולקבל ברכות שמים מעל, והכלים של איש ואשר משיראל הם הענינים דתורה ומצות.

וכמו שבחיים הגשמיים הנה באכילת לחם כשהוא רעב ושתיית מים בצמא, אינו נוגע ההבנה בשכל איך הלחם משקיט את הרעבון והמים מרוים את הצמא, הנה כן הוא בחיים הרוחניים שכאשר הנשמה רעבה ומצאה לחם ומים של תורה ומצות העיקר הוא בועל, למלאות את רעבונה וצמאונה בתורה ומצות, וכאשר עי"ז נעשית בריאה וחזקה ביותר, במילא יש לה אפשרות להבין בנקל יותר ובמשך זמן קצר יותר הענינים דתורה מצות גם בשכלו האנושי המוגבל. אבל לא להפוך הסדר להכריז נשמע (ונבין, ורק אח"כ) נעשה.

וככל הדברים האלה הם בנוגע למר... שי' אשר בטח ישלח לו שי"ת רפואה אבל הוא מצדו אין לו להתנות תנאים שבתחלה יתרפא ואח"כ בעתותיו הפנויות ישתדל להבין ההכרח דתורה ומצות ואח"כ יוסיף אומץ בלימוד בתורה וקיום המצות. והוא בדוגמאת חולה האומר שלא יקבל כל רפואה לחליו עד שיגמור ללמוד את חכמת הרפואה ויבין בשכלו איך סממני הרפואה פועלים להקבל את חליו ורפואתו. ואדרבה ע"י לקיחת הסממנים מתחזק כח שכלו להבין בנקל ובהקדם יותר כשיתחיל ללמוד את החכמה.וכשיתחיל מר... שי' בקיום המצות ובפרט בהנחת תפילין ובאכילת כשר, וזוגתו תהי' זהירה בהנהלת הבית בכשרות ובהדלקת נרות בעש"ק וערב יו"ט וקודם הדלקת נרות תתן לצדקת רבי מאיר בעל הנס - רמבעה"ן - יזכם השי"ת לבשר בקרוב בשו"ט מהטבת בריאותם.

בברכת חג הפסח כשר ושמח לכת"ר ולכל הנלוים אליו שיחיו.

א'תקיא

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 294.