ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקיב

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מב' צו, ושמחתי לקרות בו שכבר הסתדר ויש לו האפשרית להחזיק בשיעורי תורה וגם בתהלים.

גם שואל חוו"ד, אשר בהיותו ב... קבל ע"ע מפני כמה ועמים שיעורים בס' תהלים, וחפצו לדעת אם יחזיק בהם גם עה ביותו אה"ק ת"ו, ובפרט שאז לא 5ישאר לו כ"כ זמן למוד גמרא כפי שרוצה.

הנה דעתי, מאחר שמנהג אמירת תהלים במדה כזו מחזיק בו זמן רב הנה אע"פ שנראה לו שהסיבה כבר לא שנה, בכל זאת צריך להמשיך אמירת התהלים כמו עד עתה, ואין לדעת מה יקר יותר אצל הקב"ה ובפרט שמנהגו טוב זה הוא מכמה וכמה זמן.

ובטח קרא סיפורים בדבר מעלת אמירת תהלים שבספרים הקדושים ובפרט בספרי חסידות.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לברכו ואת ב"ב שי' בברכת חג, חג פסח כשר ושמח.

וכהיעוד המקווה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאו, יזכנו שי"ת בעגלא דידן לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.