ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקיג

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

אל מתפללי בית הכנסת נוסח אר"י דאלבאני

פארק

בשיקאגא, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ע"י הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אברהם שי' האנזבורג, את ההמחאה לקופת מעות חטים שעל דעתי, והנני שולח ברכתי לכל המנדבים שהשי"ת ישלם להם כמה פעמים ככה, ועבור זה שמשתתפים שיהי' כל דכפין ייתי ויכון כל דצריך ייתי ויפסח, יעזור להם השי"ת וכב"ב שיחיו בחג כשר ושמח.

והנה פסח נזכר בכל השנה, שאומרים בשפלות שונות זכר ליציאת מצרים, ולכן הצדקה שאף שקשורה בפסח לבד כמו מעות חטים, בכ"ז צריכים לזכור אותה כל השנה, הן כפשוטו שצריכים ליתן צדקה לא לבד לחג הפסח כ"א גם במשך השנה כולה, שבודאי למותר להזכיר עד"ז, ועוד חשוב יותר שצריכים ליתן צדקה לא רק בכסף, כ"א לעשות צדקה עם יהודי איש או אשה לתת מעתו וטרחתו ולפעול גם על אחרים שיעשו כזאת. ועוד פרט בצדקה, שבמכל שכן מרחמנות על גוף יהודי, צריכים לרחם על נשמתו, שכאשר רואים שנשמתו ערומה מצות ורעבה לתורה, צריכים לעזור לו בזה, כדרז"ל בתנא דבי אליהו רבה פרק כ"ז, כי תראה ערום וכסיתו, כיצד, אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה למדהו וזרזהו במצות.

בברכת חג הפסח כשר ושמח לכל מתפללי בית הכנסת.