ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקטז

ב"ה, ערב חג הפסח, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנו"נ בעל מדות תרומיות בר אבהן אבות

אנ"ש עוסק

בצרכי ציבור באמונה וכו' מר שניאור זלמן

שי'

שלום וברכה!

מקבל אני ידיעות מדי פעם בפעם מאנ"ש בכלל, ומהכפר בפרט, על דבר התענינותו הטובה במעמדם ומצבם. והנני מקוה כי גם להבא יהי' להם לעזר וסיוע בכל עת מצוא.

הגם שאמרו חז"ל יותר ממה שבעל הבית עושה עםה עני העני עושה עם בעל הבית, בכל זה הפליגו במעשה הצדקה לעזור לנצרך בשעת דחקו, ובפרט שיש בזה זכות הרבים. ויקרה לי התענינותו בגולם בפרטי פרטיות, שכן רואה אני בה המשך לשלשלת הזהב מצור מחצבתו, עבותות נאמנים המקשרים אותו לאבותיו ואבות אבותיו, אשר ככל דבר של נצחיות בלתי נאבד התובע בטוי במעשים הנה התענינותו במצבם של אנ"ש שי' והסיוע שנותן להם הרי הם הצנורות הנובעים ממעין התורה בכלל וחסידות בפרט.

משום כך בטח אני אשר להבא יוסיף אומץ בהתענינותו ועזרתו אנ"ש שי' באה"ק ת"ו ככל דבר חי ומלא כח עלומים אשר גדולו הוא סימן חיותו. ולמותר להביע לו רגשי תודתי, שמובן הוא מאליו, ועצם הענין כלו אומר תודה בפירות הנראים ואשר עתידים עוד לבוא.

גם הי' לי לקורת רוח לשמוע ממחותני הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עסקן בעל מרץ והוגה דעות וכו' מוהר"ר אברהם שי' חן מהסיוע שקבל מכ"מ שי' בעבודתו במשרד החינוך ותרבות, שבטח גם להבא ישתדל בזה ככל האפשר.

לקראת חג הפסח, בערוב החג, אאחל למע"כ ואשר לו חג כשר ושמח. בטח ידוע לו מאמר רבינו הזקן אש יציאת מצרים צריכה להיות בכל יום, היינו יציאה ושחרור מהמצרים וגבולים, אשר זהו גם תכלית המין האנושי לצאת מההגבלות בעלי' אחר עלי', באופן שהיום נעלה הוא על ההגבלות של תמול, ויום המחרת יהי' נעלה על המצרים של היום, ע"י ההכנות לזה היום.

בברכת החג ובריאות הנכונה.

א'תקטז

מר שניאור זלמן: שזר.