ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקיח

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכ' מאדר וי"ד ניסן:

... ב) במענה על שאלתו בנוגע לרשת אהלי"י, הנה זה מכבר כתבתי לאגודת חב"ד בתל אביב, ע"ד הנחיצות לסדר הענין דזרם בלתי זרמי (במענה על מכ' אחרי הביקור שלהם אצל הרב כהנא) ובטח נגשו כבר לפעולות, ותקותי שבאם ישתדלו במרץ רב המתאים יצליחו בזה, ובטח כבר נודע לו ג"כ ממכתבי הנ"ל, בכל אופן מהנכון לעשות הכנה הדרושה בענין הרשום וכו' אשר כפי מכתבו צריך להיות זה בחדש סיון הבע"ל.

ג) בנוגע למה שכותב שיש מעוזריו העובדים כנראה רק מצד קבלת עול ובמילא חסר אצלם המרץ הראוי, הנה שמענו בזה כמה פעמים בהוראה לעסקנות צבורית "אז מען וויל אז יענער זאל ארבעטען, צריכים לתת לו מקום לצמיחה וגידול" זאת אומרת אשר לכל העוזרים בדבר צריך לת להם אפשרית לחוות דיעה ג"כ בנוגע למהלך העבודה ולהראות היזמה - אינציאטיוו - שלהם, שלא יהיו רק כמו ממלאים פקודות אחרים וכו' וכו' ומובן שאין צריכים לקפוץ מקצה אחד לקצה השני שיגרום אנארכיע בהעבודה, אבל בטח יש למצוא הדרך המיצוע, שיתייעצו כולם יחד בנוגע להעבודה, וכיון שכל אחד מחווה על כל פנים דעתו, הנה גם אם יהיו פרטים שיפסקו ברוב דיעות נגד המחווה דעתו, הרי בכל זאת תהי' לו השביעת רצון ששמע את הטעמים, ועכ"פ ידע את הנימוקים שבשבילם דחו אותה, וד"ל, כי קשה להאריך בענינים כאלו התלוים באופי האנשים הצריכים לעבוד יחד בענין אחד, ותקותי שישמיעני בשורה טובה שהסתדר הענין גם בזה.

ד) בנוגע לשאלתו, איפוא לקבוע המרכז של רשת אהלי"י, הנה המקום המתאים לזה עכ"פ עתה, הוא בתל אביב, ובטח ידוע לו מפתגם הבעש"ט: והי' ראשיתך מצער - ועל ידי זה - אחריתך ישגא מאד.

ה) בענין הצרוף דעוד צעירים לעבודה, הנה אין רצוני לקרוא מכאן בשם, כי ענינים כאלו צריכים לעשות ברצון הטוב, הן מצד אלו הנמצאים כבר בהעבודה ומהם כבודו שי' והן אלו שברצונם לספחם להעבודה, משא"כ באם יהי' דרך פקודה מלמעלה, וכאמור - אם יתדברו עם הצעירים ויודיעוני מי מהם הם, אז אחווה דעתי עד כמה שראוים הם לזה.

ו) כותב שהמגבית לטובת אהלי"י, עדיין לא הותחל, אבל אינו כותב הטעם על זה.

ז) מוסג"פ איזה סקריפט, שיוכלו לשמש בתור תשלומין ובמילא לעזר להם במקצת מן המקצת במחסור הכספי הנרגש ברשת דאהלי"י.

א'תקיח

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל א'שפב, ובהנסמן בהערות שם.

מכבר כתבתי: ראה לעיל אגרת א'תעב.