ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקכב

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה יהי רצון שימולא ההריון של זוגתו תחי' כראוי ותהי' הלידה בעתה ובזמנה בנקל, ומהנכון שבאם לא יהי' בזה בליטות שישתדל בפתיחת הארון בימי הקריאה, והשי"ת יזכהו לבשר טוב בזה, וימסור לזוגתו תחי' שתהי' חזקה בבטחונה בהשי"ת שיהי' הכל בעתו ובזמנו בנקל ותוסיף על מה שהיא נותנת לצדקה עד עתה לפני הדלקת נרות לצדקת רמבעה"ן עד ח"י פענעס בכל פעם ופעם.

כותב אשר נתקבל ידיעה מאחיו... שי' שבחוה"פ צריך הי לנסוע על האני' למזרח, הנה בטח כמו שדברתי עמו לקח עמדו התפילין שלו, וכן כדאי לעוררו שיהי' אצלו סידור ותהלים, וכדי שיוכל לשאת אותם אתו, בטח ימצא את הנ"ל בפורמט קט וישלח לו, ויה"ר אשר השי"ת ישמור אותו בכל מקום שהוא ויביאו לביתו בריא ושלם בכל.

כבקשתו הנה בהיותי ימים אלו על הציון של כ"ק מוח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר את אביו שי' לפרנסה ואת זוג' תי' לגדל את כל ילידיהם שיחיו לתורה לחופה ומעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה.