ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקכד

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מערב חג הפסח, ובנוגע לשאלתו בענין הרשת דאהלי"י, הנה זה מכבר כתבתי לאגו"ח בזה לזרזם בענין הארגון דבתי ספר דזרם בלתי זרמי, ובטח כבר ידוע לו על אתר מהנעשה בזה.

ב) בדבר שאלתו אם ילמדו באהל"יי גם ילדות, ואם יתעסק גם בגן ילדים, הנה בפרינציפ נכון הדבר, אבל מפני סדר העבודה אין כדאי לע"ע, וכאשר שלב הראשון יתחזק אז יתחילו בשלב השני היינו בענין גן לידים וילדות, ואם כבר הענין באופן כזה שלא יפריע השלב השני להראשון יש להתחיל גם בזה...

בברכה.

א'תקכד

מוה"ר זלמן טובי': אבלסקי.