ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ער

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

הקונטרסים והחוברות לי"ט כסלו ומכ' הכללי השייך אליהם בטח כבר קיבל. כפי הצעתו מוסג"פ מכתבי להרה"ג וכו' מוהר"י סבאג, וגם להב' שלמה שושן שי'.

בשאלתו איך לכנות השם לבית ספר לנערות, הנה יכנם בשם "בית שרה", ותכנית הלימודים בהם, הרי בטח יש לו התכנית לימודים של המל"ח - מרכז לעניני חינוך - ובה מחלקה תכנית לימודים מיוחדת לנערות.

מ"ש שעדיין לא נסתדר ע"ד הספרי', הנה לא נכון דבר. ובטח יש בידו לסדר באחד מאולמי הישיבה עכ"פ באופן הראוי, ומלבד הפרסום שבדבר, הרי אין אתנו יודע עד מה, ואפשר אשר זה שביום פלוני יוכל איש פלוני לעיין באחד מספרי החסידות, הנה מזה תוצאות מיוחדות וגדולות בכמה פרטים. ובפרט שידוע מרז"ל עה"פ אורח חיים פן תפלס, אל תהי יושב ושוקל וכו' והוא הדין בתורה ולומדי תורה, והאריכות בזה אך למותר...

בברכה המחכה לבשו"ט.

נ.ב. בטח למותר לעוררו עוד הפעם ע"ד ספרים.

א'ער

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל א'רנא, ובהנסמן בהערות שם.