ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רחצ

ב"ה, כ"א כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

במענה על המברק שלו - ובטח יכתוב יותר פרטים ע"ד ההתועדות דחג

הגאולה -עיין חוברת יט"כ ע' ד הע' ג -

שלחתי היום מברק להרב ראשי, וזה לשונה:

לבר מצות בנו, יהי רצון שיגדלוהו

לתורה - יעקב יושב אהלי שם ועבר,

ולחופה - יצחק הנעקד בהר המורי', בית

המקדש, ולמעשים טובים - אברהם גומל

חסדים, - שלשת השריגים שבגפן ישראל.

בברכת מזל-טוב". החתימה.

ובתור הערה ומראה מקום:

לתורה - יעקב יושב אהלי שם ועבר, היינו לימוד התורה, וכמבואר באור התורה להצ"צ, פ' תולדות ד"ה יושב אהלים: שם - תורה שבכתב, שמותיו של הקב"ה; עבר - תורה שבעל פה, עפמש"נ והוא עבר לפניהם, המשכה וגילוי התורה שזהו על ידי תורה שבעל פה.

ולחופה - יצחק כו' בביהמ"ק, על פי מרז"ל במדרש שה"ש זוטא בסופו (עיג"כ זהר ח"ג ד, ב. במשנה סוף תענית): ביום חתונתו כשירדה שכינה לביהמ"ק, שזהו חופת הקב"ה וישראל יחד. ולכן מבואר כ"כ בפרטיות ענין נשואי יצחק דוקא, משא"כ אברהם ויעקב.

ולמעשים טובים - אברהם גומל חסדים, וכמו שנאמר אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו גו' לעשות צדקה גו', שזהו עיקר המצות מעשיות ועולה על כלנה וכו' (תניא פל"ז) .

שלשת השריגים שבגפן ישראל - ע"פ מרז"ל חולין צ"ב, ע"א.

ויש להעיר ממכתבי אשר כתבתי להרב ראשי בקשר עם נסיעת הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי וויינברג שד"ר (י"ב כסלו) שגם שם מדובר מענין בר מצוה.

א'רחצ

מהור"י: אלאי. אגרת נוספת אליו - לעיל א'רפח.

להרב ראשי: מוהרלוי"צ רבינוביץ, דלעיל - אגרת א'רפט אליו.

לתורה - יעקב: ראה גם לקמן אגרת א'שי.