ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקלז

ב"ה, ג' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א עוסקים בצרכי צבור

מר יהודא שי' פאגעל

מר חיים ברוך שי' פאגעל

מר משה שי' שיפמן

ומר אליעזר שי' בערענשטיין.

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו' מוה"ר חיים מנחם בן ציון שי' בלומענקראנץ, מעסקנותם הטובה בכלל ובפרט בעסק מצוה גדולה היא בנין מקוה במחנם הט' באגאטא אשר נכנסים הם בועד לענין בנין המקוה.

ובטח למותר להאריך בגודל ערך ענין זה, אשר נוסף שזהו אחת מהמצות העיקריות שבתורתנו הקדושה, הנה טהרת המשפחה וכל ענינים הקשורים בזה הוא אחד מעמודי התוך, שבזכותם ועל ידם יש בכח עם ישראל לסבול את כל קושי ועול הגלות ולהיות בריאים בגופם ובנשמתם, עוד זאת אשר קיום מצוה זו אינו ענין של מקיימי המצוה, הבעל והאשה בלבד, אלא שזה נוגע לבנים הנולדים ולבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, אשר כאשר ההורים שומרים דיני טהרת המשפחה, אזי בניהם ובנותיהם הם ילדים כשרים, ובאם ח"ו אין ההורים נזהרים בזה, הרי זה פגם בנשמת ובגוף הילדים, ילידיהם וילידי ילידיהם וכו' וכו', ועוד זאת אשר ענין זה אינו ענין פרטי של הורים וילידיהם אלו, אלא הוא ענין כללי של עם ישראל, וכמבואר בכמה מקומות בדרז"ל, אשר על ידי הטהרה השכינה שורה בישראל, ומפני כל טעמים אלו, הרי ההקדם בבנין המקוה ביפי' והתעמולה שישתדלו בקיום מצוה זו מוכרח ביותר, וכל טרחה כדאית בשביל להביא הענין לידי גמר טוב ולהקדימו עד כמה שאפשר, ומדתו של הקב"ה הרי היא מדה כנגד מדה אבל בתוספת, ובתוספת מרובה על העיקר,

ויהי רצון מהשי"ת אשר כל המתעסקים והמשתתפים במצוה רבה זו, ישפיע להם השי"ת את המצטרך לכל אחד ואחד לפני ענינו ובפרט בריבוי נחת וענג מילידיהם שיחיו בכל הפרטים.

בתור השתתפותי גם אני במצוה רבה זו, הנני מסגיר פה המחאה - טשעק - ע"ס ח"י שקל. ויהי רצון אשר יעלה בידם לאסוף כמה וכמה פעמים ככה ולגמור את המקוה בהקדם היותר אפשרי ולהרבות הקדושה והטהרה בכל מקום ומקום בעזר השי"ת עליהם.

בברכת הצלחה וטוב בגשמיות וברוחניות.