ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקלח

ב"ה, ג' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ו ניסן, בו כותב ע"ד אלו שהזמין להסדרים שלו וכן לשביעי של פסח, וגדול זכותו וזכות זוגתו שיחיו שמסייעים הם לקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאביהם שבשמים, ובפרט ענינים כמו אלו הזמנה לסדרים וכו' שאף שלכאורה זהו לא ענין של לימוד אלא הוראה דרך אגב, הנה דוקא מפני זה נקלט הדבר ביותר ועושה רושם גדול יותר, ואף שזהו רק בדרך מקיף, הנה כשמוסיפים בשעת מעשה או בסמיכות לזה ביאור המתאים ובאותיות המתאימות הרי אז מהמקיף נכנס בפנימיות ויש לקוות לתועלת גדולה.

כן נהניתי ממה שמזכיר במכתבו ע"ד העבודה במכללה בבוסטון ואיני יודע היסוד להספק שבמכ' אם הוא לרצון, כי בודאי הוא לרצון ולחפץ ומה שמסתפק על מה להתרכז, הנה כבר אמרתי כמה פעמים בעת ביקורם של כמו אלו אצלי, שהעיקר הוא בדתנו ותורתנו העשי' בפועל ממש, וכידוע שזהו ג"כ כלליות אופן קבלת התורה, שלכל לראש אמרו נעשה ורק אח"כ נשמע, וכבר אמרתי המשל עתה ע"ז, אשר בעת שריפה אין זמן לבאר להרואים או אפילו להעובדים בכיבוי השריפה, באיזה אופן עובדים מכונות הכיבוי, ולמה צריך להעמידם באופן כזה או לסבב אותם באופן כזה, והוא הדין למצב עם ישראל עתה, אשר כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ברענט השי"ת די ווענט פון גלות, וצריכים להציל נפשות בני ישראל משריפה זו למען יזכו כולם לגאולה השלימה במהרה בימינו ממש, וכל הנוכח בשעת מעשה וסוגר עיניו ואינו רוצה לראות את השריפה או שיושב במנוחה ומחכה עד שיסבירו לו את כל הפרטים בהשריפה וכל הפרטים באופן עשיית מכונות הכיבוי וכל הטעמים איך ובמה הם מכבים את האש, ה"ה לוקח ע"ע ענין של פקוח נפשות בפ"מ, ולאידך גיסא זה גופא שמתעסק בכיבוי השריפה, מכשירו ומכינו בטוב להבנה לאח"ז מאין באה השריפה ועל איזה יסוד נבנו המכונות ואיך מכבים הם את השריפה.

והנמשל מכ"ז מובן ופשוט אלא שצריך לבארו לכל אחד ואחת לפי שכלם ובענינם הם.

זה מזמן שלא שמעתי מאומה מבריאות ב"ב שיחיו ובטח יודיעני טובות גם בזה...

בברכה.