ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקלט

ב"ה, ג' אייר תשי"ב

ברוקלין.

האברך וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אברהם מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה ניסן, בו מודיע אשר היו הקשורי תנאים שלו עם מרת לא רייזל תחי' והסכימו שניהם לגור בספריא וקבעו זמן החתונה במשך קיץ זה:

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' במז"ט ובשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מבוארים ומוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

ומ"ש שגיל ב"ג תחי' הנה עולה בערך כשנה ממנו, וכן שמה הוא לאה רייזל אבל קוראים לה רק רייזל, ושם אמו הוא מרים לאה, הנה כלשון כ"ק אדמו"ר הצ"צ (שו"ת אה"ע סקמ"ג ועיג"כ פס"ד למ"ד סקט"ז וכש"כ בנדו"ד) אין בזה מקום לחשש כלל וכלל.

ומ"ש אם צריך הוא להקרא בפי האנשים בשם אברהם מרדכי או שמספיק

שיקראוהו בשני השמות רק בעלי' לתורה או בחתימה, הנה אין בזה כללים וכן לא שמעתי בזה הוראות, ובמילא יתנהג כמו שנהג עד עתה. אבל מוצא אני סתירה במכתבו מרישא לסיפא, כי בתחלה כותב ששמו אברהם מרדכי שמואל ואח"כ כותב אברהם מרדכי בלבד.

מ"ש בענין הקביעות עתים שלו בתורה נוסף על השיעורים השוים לכל נפש, הנה זה מכבר כתבתי שלכל אחד מאנ"ש צריך להיות שני שיעורים בנגלה ושני שיעורים בחסידות, אחד לעיונא ואחד למיגרס, בכל יום, למיגרס ולעיונא לכה"פ איזה פעמים בשבוע ואם באפשרי לסדר שלא יעברו ג' ימים בלא שיעור לעיונא, ובפרטיות באיזה ספר או קונטרס מאמרים יקבע את השיעור שלו, הנה יתייעץ בזה עם זקני אנ"ש שיחיו.

וכהוראתם יעשה.

בברכת מזל טוב והצלחה בעניניו בגו"ר.

א'תקלט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 459, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

לתוכנה ראה לעיל ח"ד אגרת תתקא, ובהנסמן בהערות שם.

מכבר כתבתי: ראה לעיל ח"ה אגרת א'תקי.