ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמ

ב"ה, ג' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו אודות בנו... שי' שברצונו שיסע ללמוד בתו"ת דכאן, ומוסיף אשר בחדש תמוז הבע"ל ימלאו לו עשרים שנה לאריכות ימים ושנים טובות.

הנה ישתמש בנו הנ"ל שי' בחדשי הקיץ להוסיף שקידה בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות (מובן מעצמו שאין זה אומר שצריך הוא להחליש את בריאותו וכידוע תורת הבעש"ט ותורת החסידות חב"ד בפרט, אז מען דארף זיין געזונט בגשמיות און געזונט ברוחניות) ובמשך חדשי הקיץ יבוא בכתובים גם עם הנהלת תו"ת דכאן ובודאי יתדברו ביניהם, והוא ינצל את הזמן דחדשי הקיץ בלימוד כנ"ל אזי נכון הדבר שיבוא לכאן ללמוד לראש השנה הבע"ל, ויזכהו השי"ת לקבל נחת ממנו ומשאר ילידיו שיחיו אידישן נחת חסידישן נחת מתוך מנוחה והרחבה.

בברכה.