ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמא

ב"ה, ג' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב ניסן עם הפ"נ המוסגר בו, הנה הפ"נ נקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בעת רצון, ובטח יעורר ר"ר על כאו"א מהנזכרים בהפ"נ להמצטרך להם.

ומ"ש בענין התקון על העבר אשר אין לו כח להתענות וכו' הנה יעיין בספר תולדות מהר"ש עמוד ע"ב פתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש, פאסטען הייסט ניט ניט עסען פון נץ החמה ביז צו דער שקיעה, דאס הייסט דארען, תענית איז עבודה, טראכט אלע טאג 15 מינוט אדעתי' דנפשי' וועגען זיך, וסיים כ"ק אדמו"ר נ"ע אשר עי"ז נשתנה החסיד לא רק בכחות הנפש אלא בשינוי ממהות למהות וסיים כ"ק מו"ח אדמו"ר שמסיפור זה יש לכאו"א להוציא, אז יעדערער דארף טראכטען 15 מינוט אלע טאג וועגען זיך.

ולדעתי, הנ"ל הוא נוסף על ההוראה הכללית שישתדל לא להתעמק במה שעבר ופגם, כי כנראה אצלו זהו עצת יצר כדי להכשילו בעצבות ומרה שחורה, אלא יאחז בהקו דשמחה, עבדו את ה' בשמחה שצ"ל שני הענינים, עבודת עבד כמבואר בתו"א ר"פ משפטים ונכלל בזה ג"כ סוג דעבד כנעני שז"ע דבהפקירא ניחא לי' ואעפ"כ הוא עובד את הוי' ודוקא בשמחה. כי בההתבוננות קלה אפילו יבוא לידי הכרה אשר אשרי חלקו וטוב ויפה גורלו שזכה להיות חסיד ובמילא ווי עס וועט זיין מיט עם, איז ער בטוח שהרבי יעמידו בקרן אורה אמיתית, אלא שצריך להיות חזק בהתקשרות ע"י לימוד תורת דא"ח ובענינים דאהבת ישראל וכבר פסק אדמו"ר הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך היא הכלי לואהבת את ה"א.

א'תקמא

פסק אדמו"ר הזקן: ראה גם לעיל ח"ד אגרת א'לה, ובהנסמן בהערות שם. ח"ה א'תקכז.