ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמב

ב"ה, ה' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חסידי חב"ד

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

א) בנועם קבלתי מכתבם מכ"ב ניסן בו כותבים מפעולותיהם מחדש טבת העבר עד עתה ויה"ר מהשי"ת שיתן בלבם את ההכרה הנכונה המתאמת לדרישת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שמענו מפי ק' לא פעם ולא שתים אשר מדת ההסתפקות בהעבודה הנעשית והשביעת רצון מזה צריכים להיות זהיר בזה ביותר שלא ישתמש בזה דער קלוגינקער לשפוך רוח תרדמה וחלישות בהעבודה המוכרחת להעשות מכאן ולהבא ולפעמים עד יותר מזה שמשתמש בזה ג"כ להגדיל את הישות והמציאות ובפרט כשיש לו במה להאחז, היינו שהפעולות הם פעולות טובות הנראות בגלוי ובמוחש, אשר אז ה"ה בא בטענה חזקה ביותר וצריכים זהירות יותר, וכידוע אשר זהו הענין שאמרו (המרגלים) אמת בתחלה שעי"ז הי' להם אחיזה להחליש לב בנ"י מלהיות בבחינת יושבי ארץ ישראל, יושבי - התישבות ובקביעות, ארץ - שרצתה לעשות רצון קונה, ישראל - (שזוכים להעשות) לי (להקב"ה) ראש, (יעויין בלקו"ת שלח ד"ה אני ה"א בענין מרז"ל כל העונה אמיש"ר הקב"ה מנענע בראשו. דא"ח).

ב) אחרי הקדמה הנ"ל הנה אני מצדי מגלה שהנני שבע רצון (אף כי לא בשלימות) מפרטיות פעולותיהם הטובות (כי הרי בדידי אין חשש שאומר "שישו בני מעיי" על פעולות הטרחו בהם אחרים). ומה שהנני כותב שאינה במדת השלימות כי כפי שמתארים במכתבם רואים בעליל אשר לפי המצב עתה הרי מכל פעולה ופעולה רואים פירותי' ובלבד שתעשה הפעולה באמיתית, ובמילא תעשה באופן המתאים ומבלי להתפעל מפני המונעים ומפריעים בשעה ראשונה, ובהתאם לזה הרי יכול הי' להעשות במשך חדשים אלו שבט ניסן כ"פ ככה, ואם בכל תקופה הי' הזמן דבר שאינו חוזר הרי עאכו"כ בתקופתנו תקופת עקבתא [ד]עקבתא דמשיחא אשר כל רגע ורגע יקר הוא במאד ואפשר למלאותו ולפעול בו גדולות ונצורות פירות ופירי פירות עד סוף כל העולם עולם לשון העלם.

ג) בטח באלו המקומות שכותבים שעדיין נשאר באמצע העבודה או שלא נראו עדיין תולדות תוצאות ממשית יבואו עוד הפעם בקשור לברר המצב ובטח סו"ס יצליחו, וכהבטחת כ"ק רבינו הזקן אשר בזכות המס"נ שלו, הנה ההולכים בעקבותיו יצליחו בפעולותיהם בתורה ומצות.

ד) בנוגע לפעולות בחוגי בני הישיבות הנה אחד הדרכים בזה שצריך הי' לנקוט הוא החפוש בהחוגים האלו אחרי הבחורים והאברכים מגזע אנ"ש ולהוכיחם - כמובן שלא ברבים - אשר אבותיהם ואבות אבותיהם הורישו להם כחות של דורות חסידים ואם אין משתמשים בכחות האלו מתאים לרצון האבות ואבות אבותיהם, ה"ז היפך ענין כבוד אב וזלזול ברצונם, ואבוד כחות הנתנים מלמעלה מבלי להשתמש בהם וכו' ומי יודע אולי זוהי אחת הכוונות העיקריות מה שנתגלגלו לישיבה פלונית כדי שהם יהיו הצנור דרך בו יאיר שמה, המאור שבתורה זוהי פנימיות התורה שבדורנו זה נתגלה בתורת החסידות ובטח ימצאו האותיות המתאימות להוסיף בזה לפי רוח ומהלך הנפש של אברך ובחור פרטי שידברו עמו בזה.

ה) מזכירים במכ' ע"ד קבוץ... הנה זה זמן מלפנים הי' שם האברך... אשר למד איזה שנים בישיבת תו"ת בכאן (אביו הוא יליד אה"ק ת"ו ולמד בישיבת תורת אמת) מהראוי למסור לו פ"ש ממני ולעוררו ולתבוע ממנו שהוא צ"ל מהראשונים בהפצת המעיינות בסביבתו.

ו) מ"ש ע"ד הוראות מפורטות בעבודתם הנה קשה לתת הוראות מפורטות בריחוק מקום כ"כ, וכידוע פסק רז"ל שהכל לפי תנאי המקום והזמן ובלבד שתהי' נשמרת הנקודה ובכל פעולה ופעולה תהי' נוכח פניהם הכוונה העיקרית שהיא קירוב לבן של בנ"י לאבינו שבשמים וביחוד על ידי תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד דרכי החסידות ומנהגי החסידים.

ז) מ"ש שאפשר יוכלו להשיג סיוע בהעבודה שלהם מ..., אבל אז יצטרכו בכל מודעה ופרסום לציין השיתוף... וכו' הנה פשוט שבתנאי כזה א"א להם לקבל כל תמיכה, ותמי' גדולה בעיני על שדורשים תנאי כזה מהם, מובן שכאשר מקבלים סיוע כספי מהיושר הוא לתת דו"ח שהוציאו את הכסף להמטרה בשבילה ניתן הכסף אבל אין להשתמש בזה בתור לחץ, שלכן יוכרחו לפרסם בכל מודעה איזה שתהי' אם ע"ד לימוד החסידות אסיפה התועדות וכו' שיתוף...

ח) נהניתי לקרות במכ' ע"ד שפרסמו תוכן מכתבי הכללי לחג הפסח וכן הדפיסוהו במכ"ע החרדים, ובטח ישלחו לכאן טופסים מהנ"ל (הן ממה שהדפיסו והן הקטעים ממכ"ע) ועל להבא הנה מכל ענין של דפוס מטובם לשלוח לכאן שני טופסים ות"ח על הטרחה ובטח הגיע זה מכבר מכתבי הכללי בני הישיבות אשר כפי סיומו אף שנכתב בקשר עם חג הפסח תוכן האמור בו - כל השנה זמנו הוא.

ט) זה מכבר כתבתי שתמה אני אשר אין מתרבה מספר החברים בצעירי אגו"ח, ועליהם להסביר לכל הצעירים מגזע אנ"ש אשר אף שהכניסה לחבר לצאגו"ח אין זה ענין של שררה כ"א ענין של אחריות אבל לאידך גיסא גם אם לא יכנסו הרי האחריות מוטלת על שכמם, וע"י הכניסה שיעשו חלק מהרבים הנה זכות הרבים מסייעתם וכנ"ל הנה כאו"א מאנ"ש ומגזעם בל"ס אשר מתאים לפסק דין שהאב מוריש לבנו בחכמה וכו' הנה בהם נמצאים כחות שהורישו להם אבות כחות חסידיים, ואלו שלא משתמשים בכחות אלו, ומי יאמר כשעובר עליהם בשאט נפש - עון פלילי הוא ובפרט בתקופתנו זו וכנ"ל, והאריכות בזה אך למותר.

י) בדבר שאלת ענין השדור ע"י הרדיו הנה לא כתבו לי חלק הסותר שבזה אשר בטח גם הוא ישנו אף כי לפי ראות עיני כאן הנה מצער הוא ההיזק לגבי הריוח אשר יש לקוות משידור' כאלו ובלבד שיהי' השדור בהכנה הראוי' של זה שצריך לשדר, ונוסח השדור יהי' עליו הסכמת ועד מיוחד לתכלית זה בכדי שיתאים ויהיו בטוחים שמתאים הוא להכוונה.

יא) נכון הדבר במאד מה שהחליטו למצאו בכ"מ דאפשר איזה אנשים על אתר שהם יהיו המפקחים שיעשו כל הענינים מתאים להמטרה ובטח יצליח השי"ת למצוא דרכים המתאימים להביא זה לידי פועל.

יב) נהניתי לקרות במכ' אשר בחרו את הנציג הנוסף משלהם להנהלת אגו"ח וקראו אסיפה משותפת ביחד עם אגו"ח ויה"ר אשר מכאן ולהבא יתחזק הקשר בין צעירי אגו"ח ואגו"ח עד שמקשר (שכמבואר בדא"ח ה"ז שני ענינים רק שנתקשרו) יעשה דביקות היינו שיהיו לגוש אחד לעשות רצון אבינו שבשמים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, ופ"ש לכל חברי ההנהלה, ולכל חברי צעירי אגודת חסידי חב"ד.

נ"ב: מוסג"פ איזה סקריפט בתור השתתפותי בההוצאות של עבודתם בקדש.

א'תקמב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 426.