ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמד

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וימים אלו נמסר לי ג"כ הפ"ש ותוכן מכתבו להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי וויינבערג, ובטח במשך זמן זה הגיעו אליו ג"כ כל הקונטרסים, מכתביי הכללים והמברק, ובטח פרסמם כמו שהם או עכ"פ את תוכנם באופן המתאים.

ב) בודאי למותר להעירו (כי בטח עשה כן גם מעצמו), לתת לבתו תחי' המבקרת באה"ק ת"ו את הכתבת מאנ"ש והמוסדות שלנו שם, בכדי שתוכל לבקרם, ויש מקום לתקוה אשר זה ישפיע עלי' לטוב, וכפתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע "צי אז גוט איז גוט - איז בעסער ניט בעסער?" ות"ח אם יודיעני הפרטים בזה, באיזה מקומות ביקרה והרושם אשר עשה עלי' הבקור וכו'.

ג) נהניתי במאד מתוכן דבורו בישיבת הבארד אוו דעפיוטיס בענין חב"ד וליובאוויטש וכו' ואף כי לשון רז"ל אשר הקליפה מתדמית בפני הקדש (כקוף בפני אדם), אבל לדאבוננו וצערנו, הנה יש כמה ענינים שצריכים אנו ללמוד מהצד שכנגד, ורואים בעליל ובפרט בזמן האחרון אשר החוצפה שלהם מצליחה, וכש"כ וק"ו ומה חוצפה כזו שאין לה יסוד וכו' ובכ"ז מצליחים, הרי עאכו"כ אשר ההתרחבות האמיתית, ואתהלכה ברחבה בענינים של קדושה מבלי חת מההעלמות והההסתרים, ברור ופשוט שסוף סוף מצליחים הם ופועלים פעולתם, וראי' במקרה שלו הוא ג"כ ממה שהאיר את הזיק הנמצא בפנימיות של... וזהו הוכחה בשנים: כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, "פאר אמת ווערן אלע בטל", וכפתגם החסידים הישנים: א חסידישער פונק ווערט ניט פארפאלען. והפי' - ניט נאר ווערט ער ניט פארפאלען, לא רק שבוקע בענין של צדקה וגמ"ח אלא שסו"ס בוקע בענין חסידות וכנ"ל, והשי"ת יזכהו אויף צו האבען די אמת'ע ברייטקייט, ובמילא יביא לו רק נחת רוח [ו]שביעת רצון מפעולותיו הטובות ובלי כל עגמת נפש ח"ו...

בברכת הצלחה בעבודה בשמחה ובהתרחבות.

א'תקמד

וכפתגם: ראה גם לעילח"ה אגרת א'רכד. ובכ"מ. לקמן א'תקסו.