ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמה

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר בן ציון שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ' ניסן וכן נתקבל הספר פרוש מגלת אסתר להרמב"ם טופס אחד ע"י דואר וטופס שני ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ח הענדיל שי' הבלין, ות"ח ת"ח על תשורתו זו, ויה"ר מהשי"ת אשר יאריך ימים ושנים טובות ויוכל להתעסק ולזכות את הרבים בהני מילי מעלייתא כיד ה' הטובה עליו מתוך מנוחה והרחבה בגשמיות וברוחניות.

כבקשתו אזכירו לבריאות הנכונה בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובטח יעורר רחמים עליו להמצטרך לו.

ת"ח ת"ח על מה שמזכיר במכתבו ששמע מאאמו"ר ז"ל בעת בקורו בקיוב פי' על שבעה דברים בחכם, ות"ח מראש אם יוכל להודיעני עוד איזה פרטים הן מהפגישה ובעיקר מהפירוש עד כמה שנשארו בזכרונו.

בברכה.

נ"ב: מוסג"פ סקריפ בתור השתתפותי בהוצאות המשלוח וכו'.

א'תקמה

מוה"ר בן ציון: קריינפוס.