ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמו

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

אאשר קבלת מכתביו מכ"ג ניסן ור"ח אייר והקודמים להם, ואחכה לבשו"ט מסידור הישיבה והבית רבקה בקסבלנקה לזמן החדש המתחיל עתה, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אז ווי מען שטעלט אוועק אזוי גייט דאס.

ב) ת"ח על הטרחה בשילוח הספרים שרשימתם נמצאת במכתבו דכ"ג ניסן. ובטח יודיע (אם יש נחיצות בזה) ע"ד המכתבי תודה למשלחיהם. ולפלא קצת, שכפי הידיעה הנה נדפסו בצפון אפריקה ובפרט בג'רבה מספר רב ביותר של ספרי קבלה, ובהספרים ששולח אין ספרים כאלו אלא אחדים ממש, ואולי כדאי לחקור ולדרוש עד"ז.

ג) מוסג"פ מכתב מענה להשו"ב דמחנם, אשר מטובו למסור לו. ות"ח על הטרחה.

ואם נצרך לתוספת ביאור, בטח ימצא האותיות המתאימות לזה, להרב מתאורירט אכתוב ימים אלו.

ד) אפשר הדבר, אשר בעוד כשבוע או שבועיים יבקר במרוקה אחד מצעירי אגודת חב"ד בכאן תלמיד ישיבת תומכי תמימים והוא האברך הרה"ג והרה"ח וכו' מו"ה שלום שי' חאסקינד (הנוסע לאה"ק ת"ו ויסור, בדרכו למרוקה בשליחותי). וכיון שהוא מדבר בלה"ק (כי הי' דר באה"ק ת"ו משך איזה שנים) וכן יד לו בלימוד נגלה וחסידות, הנה יש לנצל הזדמנות זו שינאום לפני המורים הצעירים, ואולי גם בנוכחות הספרדים הקשישים ומכש"כ בפני התלמידים, שאם יסודר זה באופן המתאים, הרי יש לקוות שיגרום התעוררות גדולה בין הת' ובין המורים והמחנכים שמבין הספרדים, והוא יוכל להתעכב במרוקה משך זמן הדרוש להנ"ל, אלא שההכנה הדרוה לזה - באם דורשת זמן - יש לעשותה מקודם.

המברק ע"ד מר שלום שי' בטח הגיע במועדו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש וטוב גו"ר לו ולכל ב"ב שיחיו

מ. שניאורסאהן

א'תקמו

מוה"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'רנ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תקצח. א'תשכח. א'תתלז.

בשילוח הספרים: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'רנ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן שם.