ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמז

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק

בצ"צ וכו' מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ה' שבוע העבר והקודמים אליו, ומ"ש ששלח רשימת התלמידים... הנה לע"ע לא נתקבלו, ובטח יתקבלו ימים אלו.

ב) בנוגע לשאלתו לסדר הלימודים שמציע שכתות הגדולות ילמדו שעה וחצי חסידות קודם התפלה ושתי שעות חסידות בערב,

הנה לדעתי לכאורה עוד מוקדם הזמן להנהיג במדינתם לימוד חסידות של שלש שעות וחצי בכל יום ויום בשביל התלמידים הספרדים... ואף שגם לדעתי הנה צריך להנהיג הענין דלימוד חסידות קודם התפלה וכן ג"כ לימוד החסידות בערב ובלילה, אבל בענין אריכות זמן הלימוד הן בבקר והן בלילה צריך להתחשב עם זה, שזהו מקום חדש ובמילא אין לדרוש מהם את המקסימום בתחלת הדבר, ואולי הי' כדאי שיהי' בענין לימוד החסידות, זמן שכאו"א מחויב ללמוד חסידות ולתת להם האפשריות לאלו הרוצים מצד עצמם להוסיף על זמן זה עוד איזה משך זמן, אבל לא שיוכרח ע"ז מצד הישיבה, ולדעתי הנה לע"ע ההכרח מצד הישיבה צריך להיות בבקר קודם התפלה מחצי שעה עד שלשה רבעי שעה, ובערב לערך שעה וחצי, ויש לעורר את התלמידים אשר בש"ק צריכים הם להוסיף ע"ז, ואף אלו התלמידים שאינם בכותלי הישיבה כ"א בביתם.

ג) נהניתי לקרות במכתבו ע"ד אפיית המצה שמורה און דעם ארום של האפי' וכמאמרו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כמה פעמים ביאר, איך שלפעמים איז דער ארום פועל'ט מער ווי דער ענין אליין, עכ"ל, ואף שזהו בדרך מקיף, הנה כשמוסיפים בשעת מעשה או בסמיכות לזה באור הדברים הרי נכנס מהמקיף בפנימי, אשר אז יש בזה ב' סוגי התועלת הן של המקיף והן של הפנימי...

ה) מובן מעצמו שבעת רצון בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר הנני מזכירו ואת ב"ב שי' להצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים בהמצטרך להם, וגדול זכות התעסקותו בהפצת אור תורת נשיאינו הק' [במרוקו] להמשיך ולקבל ברכות השי"ת ממעל, דא אונטען למטה מעשרה טפחים.

ו) במ"ש זה מכבר בענין המאורע של הטבילה במקוה אשר ראה אח"כ שהמים לא הגיעו להנקב המחבר שע"י נעשית ההשקה, הנה קרוב לודאי שקודם לזה הי' פ"א עכ"פ חבור והשקה, כי לא יאומן אשר בשעה שמילאו את המקוה לא השגיחו ע"ז שיהי' נקב זה מכוסה במים, וידוע שאחר שהי' הקשה אפילו לרגע, הרי לדעת כמה וכמה אחרונים אין להחמיר כלל והמקוה כשרה היא אפילו לכתחלה, ובכמה תשובות ובהם החתם סופר, שהי' זמן שלכתחלה תיקנו המקואות באופן כזה שישיקום פ"א ואח"כ לטבול בהם, ונוסף ע"ז היו משתמשים במקוה זו להכשיר - ע"י השקה אלי' - מקוה של מים שאובים אחרת. מנהגנו ידוע הוא ע"פ המקוה שהיתה בראסטאוו, שרצו שתהי' ההשקה כל משך זמן הטבילה, אבל בכל אופן אין זה ענין של עיקר הדין וכו'...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש וכל טוב לו ולכל ב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות.

א'תקמז

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעילח"ה א'רנא. ובהנסמן בהערות שם.

לקמן א'תקנט. א'תריז. א'תרפט.

ע"פ המקוה שהיתה בראסטוו: ראה לעיל ח"ג אגרת תקלט, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן א'תפח. א'תשיט.