ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמט

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שמרי' שי'

שלום וברכה!

בת"ח אאשר קבלתי מכ' מכ"ז ניסן וב' הקודמים, והלא בטח למותר להאריך בהבעת תודה, וכפסק המשנה שכר מצוה מצוה, היינו שבעשיית פעולה טובה הנה השכר היותר גדול שבזה היא הפעולה טובה עצמה, שעי"ז מתחברים עם המצוה, בעל הרצון, שלמעלה משכר דג"ע ועוה"ב וכו', וע"ד פתגם אדמו"ר הזקן על הפסוק מי לי בשמים כו' "איך וויל מער ניט אז דיך אליין" (שרש מצות התפלה פרק מ')...

ג) תקותי שבעוד איזה שבועות יבקר באה"ק ת"ו האברך הרה"ג הרה"ח וכו' מו"ה שלום שי' חאסקינד, וכותב הנני עד"ז - בהמשך להשיחה שהיתה בינינו כשהי' כבודו כאן, ובתור מענה על מכתבו להרמח"א שי'.

ד) לפלא קצת, שבמה שעוררתי אותו ע"ד ביכלעך דא"ח הנמצאים באה"ק ת"ו, הנה לע"ע לא נראה מזה כל רושם וכו'.

ה) באריכות הזמן, לפ"ע, שהי' פה - הנה דברו על כו"כ ענינים, אבל לא ע"ד הענין העיקרי והיא השאלה "איכה"? ידוע מענה אדמו"ר הזקן שענה להשר ששאל אותו פי' הדברים וביאר לו, שזהו שאלת הקב"ה לכאו"א מבני אדם, וואו ביזט דו? וואס טוט זיך מיט דיר? - בטח כל הפעולות טובות הנה, הן בעניני אגו"ח, הישיבות, הכפר וכו', אבל לאחכ"ז ציוה הכתוב ומבשרך אל תתעלם, שעל כאו"א לזכור על עצמו ג"כ. והשאלה: איכה? ר' שמרי' (עם כל התוארים האמורים מעלה בתחלת המכתב, ואם מגיע לו עוד תוארים הרי אדרבה וכו'. אבל אחכ"ז, השאלה היא) איכה? וואס טוט זיך מיט לערנען חסידות, נגלה וכו' וכו'?

בברכה לבריאות הנכונה לזוגתו תחי', לו ולכל ב"ב שי', ולרוב נחת חסידותי פון זיך אליין ומכל ב"ב שיחיו.

מ. שניאורסאהן

א'תקמט

מוה"ר שמרי': גורארי'. ראה לעילח"ה ארות א'רלד. א'רמו. א'רמט.